Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Entente. en hem met nieuwe instructies en geldelijken steun naar Neuchatel terug te zenden.

Door de bemoeingen van het L B. legde Zuid-Amerika ook alle onderlinge geschillen contractueel bij. De tallooze Loges dier modelrepublieken gaven het voorbeeld 'der algeL meene Verbroedering en deden vredles-verdragen teekenen tot bevestiging der eenheid in de Organisatie, tusschen de verschillende Loge-groepen van hetzelfde land.

In Noord-Amerika namen Columbia, de Staat Massachassetts, en tal ,van Duitsche en Fransche Loges levendig deel in de beweging. De redacteuren der Loge-Bladén werden lid van het Bureau en waren met Admiraal Band uit Washington, de ijverige pionniers van de D. Fr. Liga in de Vereenigde Staten. >

Ook de Groot-Officier van de Groot-Loge uit Pensylvanië was namens de Organisatie van dat land, een krachtig, gewaardeerd propagandist. Centraal Amerika deed aan deze Internationale actie mede op Cuba, in Mexico, op Porto-Rico, Gosta-Rica, Haïti, San Domingo en Guatimala. Zuid-Amerika door Uraguay, Chili, Paraguay, Rio Grande del Sul, Argentinië, Venezuela, Brazilië.

Zuid-Amerika beloonde de werkzaamheden van het I. B. door een Entente cordiale te sluiten tusschen de tempels van verschillende ritus. Azië door het de Loges der Philipijnen, van Manilla en Cavite, van onze Oost en van Conchinchine aan te brengen.

Alle nevenzaken en broeder-veeten deed I. B. op zijde zetten en richtte het oog van den waren metselaar alleen naar den grooten plicht, het heilig, grootsch ideaal, het eenig voornaam doel, de volkeren-fverbroedering en het eenheids-besef onder alle zonen en dochteren der Organisatie.

Wereld-vrede werd dat gevoel en dat besef voor Orga*nisatie en medeleden geheeten |en alom verkondigd dat daarvan het welzijn en de vooruitgang der menschheid afhing. Voor deze propaganda diende het eigen Orgaan van het Bureau in vijf talen met 80 correspondenten van alle landen der wereld. De Directie reisde bovendien naar tal van GrootLoges in het buitenland en ontving herhaaldelijk de bezoeken van zeer veel voorname Entente-mannen uit Europa en Amerika. I. B. schiep ook tusschen zaken van verschillende landen, in het belang der Entente, handelsrelaties, en hielp medeleden, die achteruit gingen in hun nering of den invloed van hooggeplaatste broeders nöodig hadden. In 1912 gingen van het Bureau T625 brieven en 40.000 gedrukte stukken uit.

Sluiten