Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE VRIJMETSELARIJ IS NIET ALLEEN DE STRljD „TEGEN ROME. HET IS OOK DEN STRIJD TEGEN „DEN DUITSCH EN KEIZER. HET IS DE ENTENTE TE„GEN DE BEIDE STUKKEN VAN GOD", lokte een donderend applaus uit. 't Was de oorlogsverklaring van België tegen het aloude Duitschdom, waaraan dit land al zijn glorie ontleende.

Niet alleen constateerden de Fransche en Engelsche broeders met genoegen, hoe diep de haat tegen de Barbaren van over den Rijn er bij de toonaangevers van het politiek en sociaal Belgisch leven inzat. Zij. zagen reeds in hun geest de Belgische macons in vereeniging met de proletariërs uit Luik, Brussel, Gent enz. in de voorhoede der Entente-gelederen onder aanvoering van het Belgische Groot-Oosten opmarcheeren: a Berlin! a Berlin! Ook de Duitschers en Nederlanders stemden in.

Dit nauwkeurig omschreven program der Congres-werkzaamheden overtuigde de wereld, dat de eigenlijke richting van het Pacifisme is de strijd tegen de christelijke beschaving en een harer voornaamste grondslagen: het autoriteitsbeginsel. „Contra Ecclesiam et legitimam Potestatem", zou Rome zeggen. „Tegen de, twee stukken van God", vertaalt met een blasphemisch woord van Victor Hugo, de roode Belgische Entente-man.

Inderdaad. De Organisatie sinds 1738 met den Paus in openbaren, van weerszijden erkenden kuituurkamp, strijdt, krachtens haar den christelijken beginselen vlak tegenover-: gesteld karakter, voor een vlak tegenovergestelden wereldvrede, en met geheel tegenovergestelde middelen. De christelijke cultuur brengt den vrede aan een wereld van pl.m. 300 millioen zelfbewusten, zonder militaire macht, zonder bajonetten en dreadnoughts, wanneer de harten zich willen openen voor de uitstorting van haar broedermin.

De Britsche cultuur zoekt door haar finantieele kracht en materieele middelen over de massa's heerscheres te blijven en ze op te voeden tot een op haar wenken vliegende democratie, 't Geweld van haar wapenen moet eerst het „droit divin" onttroonen en in de plaats daarvan het „droit humain" in Midden Europa doen zegevieren, gelijk zij in 1789 met de Revolutie in Frankrijk deed. Tegenover haar heeft het ouwerwetsch Gezag der laatst overgebleven Monarchen zich - in staat van tegenweer moeten stellen door legers, kanonnen en verschansingen. Verwoed over dien tegenstand

Sluiten