Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de goddelijke wetgeving nog nam als norm voor ziin staatsbestier.

Vooral de Loge gold het bitter verwijt, dat de Keizer die met alle kracht tegen de Revolutie in eigen boezem streed' deed hooren:

„Niet de vermindering van behoefte naar Oezag heeft gevoerd »??ar afnemend plichtbesef tegenover het Gezag. Daar moet „klaarblijkelijk een andere grond aanwezig zijn en dan zeg ik "w % ufu€: ,Dt vooraaamste oorzaak voor het afnemen van „het plichtbesef tegenover de Overheid en het Duitsche volk „ligt in de meer en meer voortwoekerende vervreemding van „God in de moderne wereld. Deze vervreemding van God ving „aan met de loochening van het Kerkelijk Gezag en zij eindio-t in „den tegenwoordigen tijd met de loochening van Gods Gezag "door „een atheïstische richting, welke niet enkel bij de socialisten haar „vertegenwoordigers vindt".

En toen de Duitsche pers om het anti-Militairisme te propageeren, in vereeniging met al te democratisch aangelegde Reichstag-gedeputeerden, al te veel gewicht legde op de fouten, welke sommige officieren maakten, sprak de Minister van Oorlog in den Reichstag in December 1903 volgende ernstige woorden:

n«'iSClLr,ijfk m™.niet en wat bekent men niet over den „Ofhciersstand! De Officier zal in 't oogenblik van het gevaar „als het gaat om zege of om nederlaag een leider zijn voor zijn „manschappen en daarvoor heeft hij gezag noodig. Laat hem, bid "a '■ 1 ?e?ag! Want wanneer het nog verder gaat dan nu „dan is het de vraag, of de Officier op 't oogenblik van he "fZlltanCig -enig ?CZag zal hebben over zijn manschappen, het "Gezall gIJ Va" 61S Daarom herhaal ik: Laat hem dit

Maar Engeland had te veel belang bij deze ondermijning van het hooger gezag en van de discipline in 't leger, dan dat het deze anti-militairistische propaganda zou staken. Zijn eenige hoop om eindelijk eens zijn slag te slaan na eene algemeene ontwapening, bleef gevestigd op de broeders. Het deed de Fransche, Belgische en Italiaansche Loges schetteren op het beroemd le eeuwfeest, dat Parijs aan alle broeders der wereld ter eere der Revolutie van 1789 aanbood, tegen het ingebeelde privilegie van het Duitsche Regeeringshuis om door Gods aanstelling macht uit te oefenen op andere menschen. In alle mogelijke toonen werd het liedje der ontwapening gezongen „Wereld-republiek, menschelijke waardigheid en rechten! Vrijheid, Vrede, Verbroedering"' dat alles zou komen. Maar vóór alles ontwapening! De Organisatie diende niet te rusten alvorens deze Revolutie in Duitsch-

Sluiten