Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII stegen. De groei der beweging in Duitschland moest gelijken tred houden met dien der internationale tendenzen in Frankrijk. Onvermoeid streefde Kraft met' Bangel uit Francfurt en een zestal andere voormannen er naar, om dus in zijn vaderland talrijke broeders voor de Vredes-Campagne te winnen. Geholpen door de buitenlandsche Loge-troepen deed hij hen veel meer homogeen voelen met de Broeders der Ententelanden ten gunste der wereld-republiek. Het algemeen welzijn — alias de bloei der Organisatie — kon toch niet wijken voor de belangen van een beperkt kringetje? Het I. B. verstrekte hem allerhande geschriften ter bestudeering en ter verspreiding om de broeders met de schoone cosmopolitische droomerijen en met de pacifistische actie der Organisatie te doen dwepen. Namens het l. B. zegde hij hun voordeelige buitenlandsche betrekkingen toe. Alle overzeesche firma's en afnemers, welke eveneens de Internationale Broederschap trouw hadden gezworen, zouden stellig den Duitschen medestrijders voor het Recht in hun zaken en bedrijven „de gunst en recommandatie" bezorgen.

Het streng verbod der Regeering om in de Tempels politiek te voeren, berokkende de grootste moeilijkheden en dwarsboomde de actie zeer. Kraft en Bangel wisten, dank den invloed van hooggeplaatste macons, deze gevaarlijke klip voortdurend te ontzeilen.

Steeds nauwer snoerden zij de banden tusschen Franschen en Duitschers te samen. In beide Loges was maar één streven: ieder zou haar eigen land ontwapenen langs parlementairen weg. Eén toewijding: de Organisatie moest schitterend toonen, dat zij alleen in staat was vrede en beschaving op aarde te doen neerdalen. In zulk een gesteltenis der geesten konden de vredes-propagandisten niet over de groote bezorgdheid spreken der Duitsche Regeering, welke, zich de Revolutie, die zoo herhaaldelijk van buiten haar onheilspellend gerommel deed hooren, van het lijf moest houden. De Duitschers uit de Deutsch-Französische Liga hoorden niets van hetgeen hun vaderland bedreigde. Hun aandacht concentreerde zich uitsluitend op de verdrijving van clericale en militairistische spoken en op het binnenhalen van een Regeeringsstelsel, waarin zij de lakens hadden uit te deelen. Van het tegenwoordig Regeeringsstelsel profiteerden immers thans alleen de firma Krupp en andere Industrieelen door oorlogsleveranties.

Tot internationaliseering van Duitschland stelde Dr. Gaertner uit Bremen voor om de kinderen der Duitsche broeders

Sluiten