Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Frankrijk bij de Fransche broeders in het gezin onder te brengen. De Fransche maconnetjes zouden wederkeerig in Duitschland de ledige plaatsen in de families komen innemen. Hoopte de man, met het voorbeeld van den rotten appel in de gave mand voor oogen, aldus het oude Deutschtum geheel door de Britsche cultuur te doen vervangen?

De broeders uit de Hongaarsche en Oostenrijksche Loges waren natuurlijk een en al geestdrift voor het Internationalistisch ideaal. Kossuth, Hevesi, Qenck, Gelleri, Zypernouwski en nog tal van anderen wedijverden met elkander wie of in de Habsburger monarchiën het best de overtuiging alsnu zou doen doordringen dat er „ontwapend" moest worden. Zoo vooruitstrevend als België was van buiten om de nationale grenzen op te heffen, zoo vürig was Hongarije in den boezem der Centrale Machten zelf.

In 1912 had de D. F. Liga twee vast aaneengesloten Bonden. In de Meimaand werd de Fransche afdeeling opgericht. In October de Duitsche. Zoo was het zeer ingewikkeld, zeer inspannend, zeer grootsch, het wereldomvattend werk van het I. B. gegrondvest. Het was met.zooveel werkzaamheden belast, dat het zijn taak van mag. congressenorganisator had moeten opgeven. Dit Bureau kon zich nu geheel en al gaan wijden aan de voorbereiding tot de feitelijke ontwapening en tot verwerkelijking van de voorgespiegelde idealen in de praktijk. Over heel de wereld had iedere Loge een harer ijverigste broeders aangewezen om de belangen der Entente en van den anti-militairistischen strijd in haar boezem te vertegenwoordigen. Het „droit humain" kon de laatste verovering op het „droit divin" gaan wagen. Wat was voor de Pacifisten de uitputtende Turksch-Italiaansche oorlog! Wat de immer brandende Balkan! Zij konden dat alles vrij laten woeden en gloeien. Zij hoefden geen partieele vredestichters te wezen. Het was hun eenig streven den wereld-vrede te bekomen. Dan was Recht, Entente, Wereldrepubliek, Onafhankelijkheid, Verbroedering en Sint James, alles op eenmaal en dat voor immer gebaat en verzekerd.

""De zevende Manifestatie der broeders Pacifisten zou te Francftirt plaats hebben, in 1914. Toen de bepaalde dag aanbrak hadden reeds de Servische medewerkers aan den Wereldvrede het vonnis over een edel koningspaar, dat het ouwerwetsch gezagsbeginsel zou blijven huldigen, ten uitvoer gebracht. Het was het signaal geweest om van Rusland, België, Frankrijk en Italië uit aan te komen rollen tot verplettering van de laatste middeleeuwsche tronen. De Organisatie door

Sluiten