Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschland tegen de Revolutie en Engeland opgeworpen barricade heel en al „vrij?"

Het Fransche Oroot-Oosten trad al spoedig en al mede op last van Sint James in het Belgische voetspoor. Gambetta, Brittanje's trouwe dienaar, door Sint James reeds aangewezen om 't groote werk. der Revolutie van 1789 in een Republique Francaise voort te zetten ving in 1870 aan door den guerillaoorlog tegen het Duitsche leger-stelsel met ongeregelde- en onvoorbereid saamgeraapte benden. Dit stelsel van sans-culottistische lands-verdediging werd tegenover het Moltke-systeem door Sint James voortdurend aangeprezen. Kon, door drang in den Rijksdag, de Maconnerie de Duitsche gelederen naar Gambetta's type eveneens ontbinden tot dorps- en stadsschutters, en aan dit soort volks-leger de verdediging van de gemeente opdragen, dan was de troon der Centralen in een omzien omvergehaald, 't Zou Sint James weinig moeite kosten tot dat doel een half millioen Ghurki's en andere Himalaya-bewoners met klewangs gewapend en voorzien van een goeden buidel vrijheids-idéalen over de Duitsche of Franschegouwen los te laten tot vestiging der World-Community.

De Gambetta-vlieger ging niet op. De Fransche legertradities verzetten zich krachtig tegen de dwaasheid van dat jong-militairisme. Het patriotisch beginsel plus de geest van orde en doelmatigheid verwierp met afschuw in Frankrijk de innovatie, door Sint James uitgedacht tot stilling van zijn ongerust geweten. Om zulk een leger anti-militairistisch te maken, moest van meet aan begonnen met het maconniseeren der hoogere en lagere officieren.

De Loge liet dus 't clericale spook de geesten obsedeeren. Zij intimideerde tegelijkertijd de leiders der Repubüque Francaise. Wanneer de officieren liefde voor hun Republiek wilden toonen, — noodzakelijke voorwaarde tot het maken van promotie, — dan dienden zij in hun opleiding de minderen te leeren ketteren tegen de hemeldragonders „im schwarzen uniform". — „Dat soort dragonders waren de erfvijanden van „het Gemeenebest. Zonder aansluiting bij de Organisatie tot „bestrijding van het Clericalisme, was geen resultaat te wachten. Generaal Billot en de Freycinet hadden wel den militairen het lidmaatschap van elke niet door de Regeering „goedgekeurde Vereeniging ontzegd, maar de Maconnerie „was nu eens zoo'n brave, edele, vaderlands-lievende Organisatie, dat de Regeering er niet aan dacht het Loge-bezoek „onder dezelfde censuur te rekenen. Het streven om aan

Sluiten