Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf dat Duitschland en Oostenrijk ontwapend moesten worden. Hun militairisme moest voor immer worden vernietigd („duurzame vrede-stichting"). Vadertje kon dan zonder slag of stoot naar de Middellandsche Zee. De Internationale en alles wat in dienst stond van het Engelsch, Fransch of Belgisch Kapitaal had dan vrijen toegang tot de industrie-gebieden van het Rhijnland.

Vóór andere landen nam Bourgeois Rusland in de vredespsychose der Maconnerie „Dignus est intrare". Hij stuwde alle, aan het barbarisme ontgroeide en tot kuituur-broeders opgewassen Russen, met hun heerschers voort om 't Vaderland in de Wereld-republiek op te doen gaan. Hoe groot was de verbazing der wereld, toen in 1897 te Tsaar zijn medeheerschers van het heelal opriep een eind te maken aan iedere uitbreiding van hun land- en zeemacht om van lieverlede te komen tot de door de Evolutie uitgeroepen Volkerenverbroedering. Het type van 't ruw meedoogenloos soldatenleven wilde op eenmaal alle soldaterij tot het verleden doen behooren! De aloude Kozakken-aanvoerder nam het, teergevoelig voor alle menschenleed, kranig op voorde beginselen der humaniteit! De alom gevreesde Barbaar, naar voren springende aan de spits der beschaving, ging alle staande legers en nationale grenzen wegdoezelen! Vadertje, na eeuwen lang zijn dogma's, levensopvattingen en ukase's met den knoet in 'smenschen vrijen gedachtegang te hebben gehamerd, trok thans, voortgestuwd door de maconniek herboren élite van zijn volk, ten strijde voor de vrijheid van het individu dat de gemeenschap niet meer wenscht te dienen. Een brute macht, die nooit voor eenig recht eerbied had gekend, rees plots ridderlijk op ten gunste van 't nieuw gewassen internationaal recht der souvereine volken! Alle Infanterie, Cavallerie en Artillerie zou de vriend van Polen, Finnen en Joden van den aardbodem wegvagen om door Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap Wereldvrede te doen heerschen!

De Vorsten der aarde, alsof 't van tevoren reeds beklonken was, onder den invloed der Kuituur-broederschap, kwamen in 1897 te 'sGravenhage voor 't bespreken dezer wereld-hervorming en ter verdere geestelijke ontvoogding der volken bijeen. Bourgeois was de ziel van 't zaakje, dat met de grootsche benaming van „Vredes-Conferentie" gedoopt werd.

't Ging er hoofdzakelijk om hoe de Centralen zich van hun harnas hadden te ontdoen om, in aansluiting daarmee, den Entente-strop om den hals te krijgen. Wanneer eenmaal

Sluiten