Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der uit zijn zoete vredes-droomen kan alles bederven. Grey moet voor het oog bestreden worden in zijn diplomatische oorlogs-plannen tegen Berlijn én van den anderen kant nooit den steun missen der bedotte Trade-Unions. Spel en artisten dezer comedie kunnen niet te fijn wezen. Vooral nu Grey's oorlogsverklaring voorloópig niet anders is dan een bangmakerij van de Duitsche bevolking, die,'bevreesd voor zoo'n groot getal machtige vijanden en met den hongerdood in 't verschiet, de ontwapenings-eisch der Internationale kracht zal bijzetten.

_ De Engelsche arbeider weet dat Grey's frasën over de Britsche eer, „welke een samengaan met het bevriende Rusland eischt", apenkooi .is. Eveneens «zijn grootmoedige, zelfopofferende bescherming van de kleine Staten en hun onzijdigheid. Ook zijn beweren dat „de Republique Francais^'' een te groote rol te spelen heeft in de modèrne beschaving, dan dat zij mag te gronde gaan in Europa. Al bewerken Loge en Parlement, „Times" en andere officieele' of officieuze regeeringsbladen het publiek om Engeland daarvoor te wapen te doen loopen, de werklieden-Vereenigingen blijven onwrikbaar op hun anti-militair standpunt. Grey had zich maar niet in het Entente-net moeten verstrikken."

„Inderdaad", zoo zet Macdonald in de „Labour Leader" de „comedie voort, te midden van al!è Pacifisme is Grey sinds 1906 „niet anders dan een bedreiging geweest van den Europeeschen „vrede en een ramp voor Engeland, 's Mans praatjes in het „Parlement; dat er geen „convention militaire" met Frankrijk bestaat, zijn in zoover gegrond dat zij wel niet zwart op wit staat, „maar feitelijk is dit verbond aangegaan. Er zijn zes jaren lang >,geregeld conferenties gevoerd tusschen de Engelsche en Fransche „Generaals en tusschen de Engelsche en Fransche Vlootvoogden. „Deze besprekingen hebben tot het uitwerken van een gemeenschappelijk plan de Campagne te water en te land gevoerd. „De vriendschapsband is zoo innig en zeker, dat dit plan de campagne het volkomen onnoodig vindt bij den komenden strijd „de Fransche kust aan de Engelsche zijde te dekken. Het plan „gaat tevens van de onderstelling uit, dat de Engelsche en Fransche „strijdmachten over Befgie's grondgebied en over den Rijn naar „de Kolen en hoogovens-districten trekken. Een Russische Grootvorst, met tamilie-betrekkingen in de omgeving van den Keizer, „heeft, na inzage dezer plannen Berlijn er van. in kennis gesteld. „Duitschland is geheei op de hoogte der Anglo-Fransche militairè „overeenkomsten en der Russische krijgsverrichtingen, die bij den „komenden oorlog het succes van de Fransche en Engelsche „legers moeten verzekeren. Grey sprak oprecht 3 Aug. 1914, „toen hij zei, dat hij zich wel niet met handteekeningen had „gebonden, maar dat toch, zoo Engeland neutraal bleef, zijn eer „verbeurd was.

„Grey kan zich met geen mogelijkheid nog van Frankrijk

Sluiten