Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïPruisische grens terugtrekken". De goedige idealist had geen oogenblik de eerlijkheid der MilLerand's, Briands Bourgeöi's enz. enz., en van hun ontwapeningsleuzen verdacht. Innig overtuigd, dat de. Engelsche industrieelen met wapengeweld hun Duitsche concurrenten wilden afmaken, haat hij oprecht hun kapitalistisch drijven. Zonder nevenbedoelingen, heeft hij ook in Frankrijk de staande legers bestreden. Sinds jaren doet hij de kreet hooren: „Plütot l'iiiurrectlo.i, que la guerre!" 't Is meenens bij hem. Maar te Londen geldt die leuze louter Duitschland en Oostenrijk. Welk een desillusie! De gevierde tribuin kan, met relletjes voor zijn te oprecht anti-militairisme, de Entente nog booze parten spelen Den volgenden ochtend heeft de kogel van een ontoerekenbare een eind aan 's mans leven gemaakt.

Dit ééne schot volstond. Niet één der leiders der Fransche Internationale, of der D. F. Liga of van deri Permanenten Wereld-vrede-bond drong nog op ontwapening van 't Fransche leger in oorlogstijd aan. Ook niet op interventie van Engeland. Sint James heeft het nog in de hand om den wereld-oorlog te voorkomen. De Fransche sociaal-democratie, op haar beurt, door pressie op Engeland en oppositie kan den . vrede nog behouden. Niets geschiedt. Hervé sabotteert geen bruggen of spoorlijnen tot verhindering der mobilisatie De anti-militairist, bang voor den kogel, wordt hevig strijder voor de staande legers. De geheele socialistische fractie in' 't Parlement, die eveneens principieel, ten einde iederen oorlog onmogelijk te maken, de oorlogsbelasting moet weigeren, haar zwaai nemende, komt onmiddelijk tot het beginsel dat zij wel en ten krachtigste eenparig er vóór moet stemmen. Jules Quesde en Marcel Sembat worden zelfs voor hun pacifistische drijven tot oorlog beloond met een ministerportefeuille in 't Kabinet, dat een strijd op leven en dood aangaat. En toch heeft de eerste altijd gestreden om Frankrijk af te doen zien, ter wille van den lieven vrede, van zijn aanspraken op Etzas-Lotharingen. Toch dreigde de laat-. ste Frankrijk met een koning, ingeval de Republiek nog langer een leger er op wenschte na te houden. Als Minister kunnen deze eerlijke volksmenners hun eerlijkheid beter doen uitkomen. Daarom nemen zij op zich de leiding der EntenteEvolutie, welke door de uitmoording van Frankrijk voor „backwardness" gespaard kon blijven. In de pacifistische periode der „Internationale" waren zij gekant, wegens 't oorlogs-gevaar, tegen de Russo-Fransche alliantie. In haar nieuwsten kuituur-koers, den wereldbrand, dienen zij als vle-

Sluiten