Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elisabeth, kon met recht over en aan onze voorzaten — alsof het haar eigen Ieren waren — het volgende „billet doux doen toekomen:

„Wij zijn verzekerd, dat zij doof niemant, een geruimen tijd „herwaarts, met meer reden van aandoening konden beklaagd zijn, „dan door de Onderdanen van dit ons koninkrijk Engeland, als zijnde haar ajëroudste Bondgenooten en gemeenzaamste buren; „en dus wel in zuiker voegen, dat dit ons Rijk en die Landen van „overlange tijden, zijn verge'eken en geheeten als Man en Wijf".

Gnze goede Vader Cats hield belangeloos in rijm en proza, met woord en daad deze primeur der „EntenteCordiale" tusschen Man en Wijf er bij zijn volkje in.

„Men moet zulke Vrienden en'Qenoten verkiezen", placht onze Raadspensiorinaris zalvend te zeggen, „die uit een gemeenschap „der heilige dingen, uit denze'.fden gehei'.igden Band des zuiveren „Godsdienst an malkanderen verbonden zijn... Beide die Natiën „hebben groot belang in de vrijheid der zee, in de verzekerheid en „behoudenis der Trafiquen, om 'dezelve van a'Ie lagen -en aanvallen der Roovers te bevrijden".

Wereld-vrede is — wie betwijfelt het nog? — de eenige drijfveer der Londensche schoone bij het dingen naar Jan "Holland's hart en hand. Niemand, zelfs haar eigen geweten niet, mag meenen, dat haar blanke ziel met één smetje besmeurd is. Wanneer bovendien alles op haar wenken, tot bevrediging van haar ontelbare verlangens, vliegt, dan treedt ten leste in de ziel dezer citoyenne de toestand in, dien wij Volkeren-fraterniteit of Wereldvrêe heeten.

Nu beeft de Munstersclie Overeenkomst aan de Republiek in de Spaansche Nederlanden een Vestingen-gordel toegestaan tegen Fransche annexatie-plannen. Deze Barrière is voor Londen een nachtmerrie. Zij doet aan de overzij der Noordzee, alles vreezen voor Europa's rust. De door Jan de Wit ontworpen, door Oostenrijk gedeeltelijk bekostigde gordel.del, waarachter Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht beveiligd tegen Frankrijk, door hun handel op Indië tot hoógen bloei komen, moet in 't belang van den wereldvrede, beter verdeeld worden. De „balance of power" eischt een ander bewind over de Zuid-Nederlanden, zeker niet dat der Oostenrijkers. De havensteden Calais, Duinkerken, Brugge, Damme, Vlissingen, Terveeren én Brielle zullen door het ontvangen van een Engelsch garnizoen voor immer de veroveringszucht der Bourbons fnuiken. Zulk een verdeeling der Zuid-Nederlandsche steden tusschen de twee groote zeemogendheden wordt daarom èn door de natuur en door het algemeen belang — de wereldvrede — vereischt. Nederland heeft dien

Sluiten