Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne idees — openbaart zich nog in de Vereeniging: „Dé Dageraad". De dwaze, blinde verliefheid voor de Londensche Bruid maakt deze vrije menschen slaaf van hun hartstochtelijken haat tegen de verpersoonlijking van het Militairisme, het Duitsche Keizerschap. Hun Kerstmis-Congres dogmatiseerde in 1916 daarover in den dienst der reeds rood geworden Entente:

„Overwegende, dat de vrije gedachte en het militairisme een onoplosbare tegenstelling vormen, daar de vrije gedachte de geestelijke en zedelijke verheffing van den mensch beoogt en derhalve strijdt met de argumenten der rede en van de wetenschap, en het militairisme daarentegen met de wapenen van het brutaal geweld;

„overwegende, dat het "militairisme de vrije persoonlijkheid van den mensch, zijn denken en handelen uit- eigen innige overtuiging, door blinde onderwerping tracht te vernietigen en aldus de zelfopvoeding van den mensch tot vrijdenkende en vrij-handelende persoonlijkheid in den weg staat;

„overwegende, dat het militairisme, door de macht der traditie voortlevende als overblijfsel uit een lageren, meer barbaarschen toestand der menschheid, volkomen in strijd is met de opvattingen der meest geavanceerde richtingen der moderne en wijsbegeerte omtrent redelijk, humaan overleg en vrije overeenkomst tusschen volken en individuen, omdat het elk geschil slechts met wapengeweld tracht pp te lossen;

„overwegende ten slotte, dat het militairisme in de praktijk van dezen wereldoorlog meer dan ooit een middel is gebleken om de heerschzucht en machtsbegeerte te bevredigen en de gêweldadige verovering van het land van naburige volken en koloniale gebieden beoogt;

„besluit de vereeniging De Dageraad, deze uit een lageren beschavingstoestand overgebleven organisatie van het geweld met alle wapenen van den geest, met woord en geschrift, te bestrijden.

„Zij stelt zich echter als- wijsgeerige en ethische vereeniging in haar geestelijken strijd, tegen het militairisme geen partij omtrent de politieke middelen, waarmede het bestreden moet worden, dit terrein geheel overlatende aan die politieke partijen ot vereenigingen, die het militairisroe bekampen".

En blaast onze Internationale S. D. A. P., alias ons Politiek Socialismus! niet geheel in het zeil der Bruid op weg naar de wereld-verbroedering! Hoe is Macon en Rood ten onzent gamengeklutst in één groote eierenstruif! Hoe beweegt zij niet, geallieerd met deze „Voedster en Beschermster" der Transvaalsche concentratie-kampen, ons gemoed steeds door grootere en kleinere bladen tot heiligen haat tegen alle tegenstanders, die zich niet naar de Vredes-wenschen der hooge Bruid willen voegen! Welke Toekomst-muziek schetterden haar fanfares niet uit, dat de arbeiders het Militairisme zoo totaal vernietigen en de Kapitalisten zoo bevreesd maken, dat een oorlog voortaan tot de onmogelijkheden zal be7

Sluiten