Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeren! Iedere roode vaan, geheven dooreten arbeiders-afdeeling, is een sein dat den Monarchen in hun veroverings-plannen een onverbiddelijk halt! toeroept. — Heeft Neerland's Souverein Volk niet, vanaf de bezetting van Brussel in '14, het wereld-bestier der Internationale tegen de Centrale Machten op zich genomen? Gaat er geen wondere straatkracht van uit bij zijn protesten op de kosten der Bruid tegen het verstrekken van voedsel aan de uitgehongerde Entente-slachtoffers? Zou het niet mede hebben opgemarcheerd in Aug. '14, wanneer 't den Belgischen medearbeiders gelukt ware het privaat-bezit der Duitsche Kapitalisten aan Rhijn en Ruhr af te schaffen? Onze Internationale bouwde geen pier, als de Belgische broeders, om landende Entente-troepen waardiger te ontvangen. Maar is Londen geen standbeeld schuldig aan de Kleerenkopers en "Hugenholzen, die zoovéél Vrijheid en Vrede onder de Hollandsche Jantjes hebben gepredikt, dat onze oorlogsschepen nooit meer zoo vrij zullen zijn op de Entente-broeders te schieten? Maar zal het Revolutionair socialistisch Comité zich niet allieeren met alle roode broeders uit Rotterdam, Amsterdam, den Haag, de Zaanstreek, aan de rzich door Zeeland een doortocht banende Geallieerden? Maar is, ondanks hun Barbarendom, de Entente Cordiale tusschen de Nederlandsche en Germaansche Internationale niet innig en oprecht? Hopen beiden niet samen op den dag, waarop zij, hereenigd, nog eenmaal te Potsdam den democratisch-republikeinschen regeeringsvorm zullen uitroepen? Zullen hun gemeenschappelijke ontwapeningszangen en vredes-hymnen, ingezet tot bloedige uitroeiing der militairische machten, zich niet eerlang oplossen in een gemeenschappelijk victorie-lied?

Product van de Entente, gestemd voor de Entente, gesteund en geliefkoosd door de Entente, volslagen ter beschikking van de Entente, een parel aan de Kroon der Entente, heeft niet een als het Proletariaat ten onzent het recht, met verwijzinng naar het door Elisabeth geteekend beeld, Jan Hollands, nieuwe hochzeir.s-mar.sch in te zetten:

O och! Jantje is getrouwd!

Hij zit in de misèrè

De Nederlandsche Entente-partij heeft natuurlijk, evenals de Soc. Dem. Rijksdagfractie en tal van Loges in Duitschland, haar hart verpand aan de door Minister Asquith in het Lagerhuis ten jare 1909 voorgestelde Internationale ontwapening.

Anti-militairistisch is haar karakter. Voor dat beginsel

Sluiten