Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtte iri het Groot-Oosten yan uit Duitschland en Oostenrijk het signaal: „de wapens neder!"— De Entente, die in die dagen de helden van Serajewo te hulp snelden, had dit signaal haar broeders in alle landen toegezegd. Men twijfelde niet aan haar overwinning. Maar het anti-militairistisch complot werd kloek door de Middelmachten verijdeld. Nu hebben de leiders nader hun plan de campagne te openbaren. „Italië" zoo heet het in onze soepele beginsel-verklaring:

„Italië is tot heden. louter toeschouwer gebleven in den oorlog. „Die houding zegt niet, dat het zijn belangen, zijn aspiraties, zijn „tradities en de beginselen van zijn politiek en maatschappelijk „leven uit het oorlog verliest.

„Italië zou, trouw aan de verdragen door zijn Regeering afgesloten, in zijn vreedzame houding volhard hebben. Maar de „twee verbonden keizers letten alleen pp hun afzonderlijke behangen en op de voldoening hunner persoonlijke wenschen. Elke „andere overweging of verplichting lieten zij zwijgen en namen„de ontzettende verantwoording op zich om Europa in de verschrikkingen en onheilen te stooten van den wereldoorlog.

„Onze vaste overtuiging is, dat Italië slecht zijn eigen behangen behartigen zou, als het buiten den oorlog bleef, welke het „lof van Europa voor vele geslachten zal beslissen.

„Levensbelangen yan ons vaderland worden bedreigd. De zoo „lang en zoo vurig verbeide voltooing der nationale eenheid wordt, „wanneer zij thans niet veroverd wordt tot ombepaalden tijd uitgesteld, ja, misschien voor altijd in gevaar bracht. De verdedi„ging van het Recht tegen de tirannie eischt van ons, dat wij „onze schitterendste traditie getrouw blijven en zonder vrees ten „spoedigst met kracht ingrijpen.

„Praktische en ideëële gronden" eischen dat Italië met verstandige beslistheid de kansen waagt en de offers brengt, noodig „om te bewijzen, dat het zijn herleving als volk en zijn wereldhistorische .zending onder de volken waardig is.

„Wel is 't zaak der Regeering om het geschikt oogenblik „te kiezen en een besluit te nemen, zooals het hoogste belang „van het vaderland eischt, maar in afwachting daarvan moet de „Vrijmetselarij, volgens haar tradities, op de krachtigste wijze „haar opvoedingswerk van de volksconscientie voortzetten. Dies „moet iedere Broeder in en buiten .de Loge de overtuiging trachten te vestigen dat voor Italië een uur. van de zwaarste verantwoording geslagen heeft, alsook van grootsche offers en dat paleis „en hut met elkander op het edelmoedigst moeten wedijveren jn „het brengen dier offers en in het op zich nemen dier verantwoordelijkheid.

„Wij hoeven er niet aan te twijfelen dat de Regeering de „militaire en diplomatieke voorbereiding der zaak niet ter hand „nemen zal.

„De Vrijmetselarij moet zich in deze ure haar verleden, het „vertrouwen en de sympathie van 't beste deel der natie waardig „toonen.

„Houdt daarom, mijn broeders, uwe verplichtingen helder „voor oogen. Herinnert u de plechtige geloften, die gij bij 't in-

Sluiten