Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roode, in anti-militairistische beginselen opgevoede broederen op eenmaal zonder dat zij of hun adviseurs schaamrood worden, naar het bloed doen dorsten van hun Duitsche en Oostenrijksche partijgenooten, moet de Entente iets waard zijn. Zoo niet, dan biedt men zijn diensten en die der syndicaten den Barbaren. Reeds in Sept. 1914 is de „Avanti" bereid het Centraal Militairisme bloedig neer te vellen en begint zijn volkje in dien geest te bewerken. De koop wordt eerst eenige weken daarna definitief 'afgesloten. Het geld dat stom is, maakt ook bij leiders en werklieden spoedig recht wat krom is.

Deze evolutie geschiedt naar de volgende wetten: De eerste weken heftige tegenkanting in de social. pers en op de vergadering. Dan gaat de opgestoken storm tegen den oorlog van lieverlêe liggen. Hier en daar wil men nu toch maar het oorlogspad op tegen de Centrale Machten, die weigeren tot de wereld-republiek toe te treden, zich verzetten tegen de verbroedering der volken, en als barbaren alle humaniteit onwaardig zijn.

Een verblindende aureool begint allengs de Entente te omstralen. Het vaderland kan nu van den tiran worden verlost. De kapitalisten, die door munitie-levering rijk worden, zzijn niet zoo misdadig. De Duitsche en Oostenrijksche militairisten verdienen veel meer aller haat. Moordpartijen tusschen de menschenkinderen zijn edel, wanneer ze de vrijheid brengen van troon en altaar. Nog een paar weken en de roode kudde trekt vol geestdrift voor de Entente ten strijd. De Loge-mannen en de Internationale pacifisten zijn weder verbroederd en vol vuur om ter wille van Londen's schoone oogen zich op den Balkan tegen het Centraal Militairisme dood te vechten. Wee den broeder, wien dat niet lijkt!

Op den verjaardag van Mazzini's dood, 10 Maart 1915, krijgt de Broederschap van Catania een merkwaardige feestrede te hooren. De Broeders in Spanje, Frankrijk, Rumenië, Nederland, enz. kunnen in hun respectieve landen vernemen hoever Italië, de beginselen der Entente-partij getrouw zijn aandeel aan den wereld-oorlog zal nemen tot' voorbeeld van alle broeders der wereld, die vroeg of laat eveneens hun krachten zullen hebben te leenen. „Kan dan al", zoo riep Professor Nunzio Baccaluzzo in zijn vuur:

Kan dan al de Maconnerie, de oudste Internationale Bond, den oorlog (door haar afspraken van ontwapening en verbroedering der partijen bij het eerste treffen) niet hebben verhoed, zoo heeft zij toch open en loyaal, in dagbladen en in ,t volle leven zich schrap

Sluiten