Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag, ook weer met inbegrip van verwarming der kassen.

Waar toen echter het aantal Vluchtelingen was verminderd, werd door de Regeering er in toegestemd, dat de Snijgroenkweekerij de vrije beschikking kreeg over eenige kassen aan de Zuidzijde van den publieken weg, en de Vluchtelingen alléén verblijf zouden houden aan de Noordzijde van dienzelfden weg.

Voor goed begrip wil ik dus even bier aanstippen, dat als huurprijs werd betaald van:

17 December 1914 tot 10 Juli 1915 f 240.— per dag, 11 Juli 1915 tot 15 Maart 1916 f 180.— per dag, 16 Maart 1916 tot heden f 120.— per dag, telkens met inbegrip van verwarming der kassen, welke dooreen f 30.— per dag heeft bedragen.

Het is wel haast onnoodig te zeggen, dat thans de Commissie dacht, dat niet meer op deze aangelegenheid zoude worden teruggekomen, te meer, toen naar aanleiding van eenige vragen door den Heer van Kol in de zitting der Eerste Kamer van 13 December 1916 werd gesproken over de minder gunstige omstandigheden, waaronder de Vluchtelingen in de inrichtingen der Snijgroenkweekerij verkeerden, door Z.E. den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken werd gezegd „Het kamp te Ede ia het duurste van alle". (Handelingen Eerste Kamer pag. 106).

Zéér verwonderd was de Commissie van Toezicht toen zij enkele dagen daarna een schrijven, door Z.E. den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken persoonlijk onderteekend, mocht ontvan-

Sluiten