Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tweede maal om het luttele verschil van f 5000.

Wanneer het inderdaad waar was dat het Vluchtelingenkamp te Gonda zoo duur is — naar altijd maar, zonder dat vergelijkende cijfers gegeven worden, beweerd wordt — zou de Regeering zich toch hebben gehaast om voor dit luttele verschil aan het contract een einde te maken. Dat zij het niet deed, bewijst wel, dat zij zélve inziet, dat de kosten niet zooontzettend drukkend zijn.

Ik heb gemeend dit eenigermate uitvoerig overzicht te moeten laten voorafgaan, alvorens te komen tot het gesprokene in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Dinsdag 22 Januari 1918r waaruit ik zeer tot mijn verontwaardiging heb gezien, dat enkele Leden der Tweede Kamer een niet te verantwoorden gebruik van hunne onschendbaarheid hebben gemaakt, maar bovendien door Z.ÏL den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken de geschiedenis van het Vluchtoord Gouda n i e t is voorgesteld op de wijze, zooals deze hem bekend was.

Het zoude te veel van Uwen tijd vorderen, om elk punt op zich zelf te behandelen, alléén'blijkt uit hetgeen ik op pag. 21122 héb vermeld, dat de huurprijs, welke de Regeering betaalt, reeds sinds het begin van 1916 f 120.— per dag bedraagt.

Enkele punten mag ik echter niet onaangeroerd la-

Sluiten