Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, en wel in de eerste plaats de kwestie van rekeningen van bier, wijn en diners, welke door den Heer Beumer werd genoemd.

Deze rekening — het zij op den voorgrond gesteld — is geheel abusief aan de Rekenkamer ingezonden, en wel, door een Belgisch beambte van het bureau van het Vluchtoord, doch werd onmiddellijk toen de Commissie zulks ter oore kwam, door haar terug genomen!

Hoe gewichtig echter dit feit is, moge daaruit blijken, dat de geheele post bedroeg f 66.06 en o.a. bestond uit levering van bier, diners, sigaren enz. voor marechaussée's, die gedurende een enkelen dag door de Commissie van Toezicht in een logement te Gouda waren ingekwartierd, alsmede voor herstel van een rijwiel, toebehoorend aan een der Nederlandsche Militairen, die in het Kamp behulpzaam waren, enz., enz.

Ik stel er prijs op te verklaren, dat door geen enkel Lid van de Commissie van Toezicht ook maar ooit het kleinste bedrag aan reis- of verblijfkosten enlof andere kosten tot op heden in rekening is gebracht.

Door den Heer Schaper wordt gesproken van het „beruchte contract van het Vluchtelingenkamp te Gouda" en hij voegde er bjj, dat hij daarvan een betrouwbaar afschrift had gezien, waaruit bleek dat ik daarbij voor de Regeering optrad als contractant.

Dx weet niet of de angstvalligheid, waarmede de Heer Schaper den Heer Beumer verbood zijne papieren in te zien, soms hiermede verband hield, dat van die mededeeling geen woord waar was.

Door mij is nimmer namens de Regeering een con-

Sluiten