Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGINSELVERKLARING

DER JAPANSCHE COMMISSIE

De Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde, welke zich ten doel stelt Nederland in de andere landen meer bekend te maken dan voor korten tijd het geval was, heeft besloten ook hare aandacht te wijden aan Japan.

Dit geschiedt niet het minst met het oog op NederlandschIndiƫ, dat vrij dicht bij Japan gelegen, in de laatste jaren meer en meer met dit land betrekkingen aanknoopt en een steeds grooter wordend aantal Japanners onder zijne bewoners telt.

Het wordt hierdoor van overwegend belang om er naar te streven, dat de bewoners van Nederlandsch-Indiƫ en de Japanners elkander leeren begrijpen en op prijs stellen.

Ook voor het moederland is het intusschen van groote waarde pogingen in het werk te stellen, die er toe kunnen leiden, dat de vriendschappelijke verhoudingen, in vroegere jaren met Japan onderhouden, herleven en zich krachtig ontwikkelen.

Wanneer wij terugdenken aan den tijd, toen Nederland als de meest begunstigde mogendheid gold in het land der Rijzende Zon; toen het Nederlandsch als aldaar eenig bekende westersche taal door vele zonen van dat land ijverig beoefend en gesproken werd; toen goederen in belangrijke hoeveelheden over en weer verhandeld werden; toen de blik van Japan naar het Westen ging over Nederland; en wij dan een vergelijking maken met het heden, dan kan de uitkomst ons geen reden tot tevredenheid geven: andere volken hebben onze plaats ingenomen, andere talen hebben de onze verdrongen.

Naarmate de zon van dit belangwekkende land in breede stralen oprees, verflauwden onze betrekkingen, want wij hebben de kunst niet verstaan er den Nederlandschen naam op dezelfde hoogte te houden als in vroegere tijden het geval was, waardoor aan anderen de voorrang is gekomen.

Dit kan echter hersteld worden, want het Japansche volk heeft

Sluiten