Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met deze onze beginselen wenden wij ons tot allen, die het vriendschappelijk samengaan der volkeren erkennen als eene voorwaarde van duurzamen vrede, en doen wij een beroep op steun en medewerking bij onze pogingen tot toenadering, tot het hechter vastknoopen der losgeraakte banden.

Japansche Commissie der Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde:

DAGELIJKSCH BESTUUR: Mr. J. H. ABENDANON, Oud-Directeur van het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in Ned. Indië, Voorzitter.

P. A. ROEPER BOSCH d. h., Secretaris. Leuvenschestraat 30, Scheveningen.

Dr. HENDRIK P. N. MULLER, Penningmeester, Bezuidenhout 273, 's-Gravenhage.

LEDEN:

H. DOEFF, Oud-Ambtenaar bij het B. B. in Ned. Indië, Redacteur van het Koloniaal Tijdschrift.

Mr. H. C. DRESSELHUYS, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Dr. J. P. KLEIWEG DE ZWAAN, Privaat-docent aan de Gem. Universiteit van Amsterdam, Anthropoloog aan de afd. Volkenkunde van het Koloniaal Instituut.

H. H. VAN KOL, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Gen.

H. RUD. DU MOSCH, Lid van de K. v. K. te Amsterdam, Oud-Vertegenwoordiger van Ned. Indië op de Tentoonstelling te Osaka in 1903.

Mr. J. A. N. PATIJN, Burgemeester van Leeuwarden.

T. B. ROORDA, Conservator aan het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.

Prof. Dr. M. W. DE VISSER, Hoogl eeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden.

J. W. IJZERMAN, Voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.

Sluiten