Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil daarom dit stelsel van nationale bevoorrechting en be scherming geenszins verwerpen, hoezeer ik ook een voorstander ben van een royale open-deur-politiek, geleid door eminente mannen. Dit komt, omdat ik vrees, dat wij in de praktijk ook de royale open-deur-politiek zullen volgen, wanneer ons schip den loods zou missen, die het met vaste hand door de tallooze klippen van dit moeilijke vaarwater kan heensturen. Ik vrees dit, omdat ik de laatste weken in een andere functie dan waarin ik hier thans voor U sta, heb leeren inzien, hoezeer het vrijhandelsbeginsel in ons land nog een dogma is en hoeveel aanhang zij, die dit dogma aanprediken nog vinden bij de groote niet wereldwijze menigte, die van het beginsel zelve niets begrijpt, doch verslaafd is aan het woord, omdat het woordje „vrij" er zoo'n groote rol in speelt. En daarom ben ik zoo bevreesd, dat onze koloniale open-deur-politiek niet zal worden gevolgd als resultaat van ernstige overwegingen door mannen, die den toestand beheerschen, maar dat zij zal worden doorgedreven door mannen, die speculeeren op den sleur, op het eigenbelang of op het gemis aan realiteitsgevoel bij de groote massa, door mannen, die de mogelijke gevolgen daarvan evenmin voorzien, als zij ze zouden durven aanvaarden, wanneer zij ze voorzagen!

Laat ons echter hopen, dat wij zelfs dan nog die ervaren en zelfbewuste stuurlieden op de brug zullen hebben, dank zij wier goede leiding deze politiek tot een zegen zou kunnen worden voor onze koloniën en tot een voorbeeld voor de geheele, thans door haat bezielde wereld, hoe men door te vertrouwen in zijn goed recht en in de rechtschapenheid zijner medemenschen, het vrije verkeer met andere volkeren kan aanmoedigen zonder zelve tenonder te gaan.

Durven wij een dergelijke grootsche economische politiek aan, dan zullen wij ook in de niet-economische, in de ideëele verhoudingen ruimer en royaler moeten zijn.

Het is haast overbodig te zeggen, want een ieder weet het, dat tusschen de Japanners en Nederlanders in Indië niet die hartelijke gevoelens bestaan, die men zou wenschen. Niet dat

Sluiten