Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. onze weinige beleefdheid en dikwijls zelfs stootend gedrag tegenover den Japanner; 3°. onze spionnenvrees; en

4°. onze onjuiste en onrechtvaardige beoordeeling van de Japansche politiek.

Het eerste door mij genoemde punt, namelijk onze te groote bescheidenheid in het bekendmaken aan de buitenwereld van onze prestaties en van de ware toestanden hier te lande en in Indië is een fout, die wij niet alleen tegenover Japan gemaakt hebben en wij ondervinden thans maar al te zeer de onaangename gevolgen van dit verzuim: de wereld kent ons niet en waardeert ons dus ook niet. Nu bestaat er wel sinds enkele jaren in ons land een Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den Vreemde en deze vereeniging wordt door bekwame mannen met practischen blik geleid, zoodat zij reeds veel goeds heeft tot stand gebracht, maar ik voor mij kan toch niet gelooven, dat hiermede het einddoel reeds bereikt zou zijn. Als secretaris der door deze vereeniging ingestelde Japansche Commissie gevoel ik bij mijn werken steeds weer hoe, wat ik doe, toch eigenlijk maar dilettantisme is en hoe de taak, die ik vóór mij zie, er eene is, die slechts naar behooren zou kunnen worden vervuld door mannen, die daaraan al hun tijd en werkkracht kunnen.wijden. Slechts een organisatie van personen, wier beroep het is te werken aan de bekendmaking van ons land in den vreemde moet, lijkt het mij, als einddoel worden beschouwd, maar ik vrees, dat wij daar nog ver van af zijn, hoeveel nut een dergelijke internationaal opbouwende arbeid ook zou kunnen stichten.

Zoo bijvoorbeeld ten opzichte van Japan. Men weet er omtrent ons land vrijwel niets, behalve datgene, wat de geschiedboeken leeren omtrent onze voorouders te Nagasaki. Van onze nieuwere boeken zijn er geen half dozijn vertaald, maar ongelukkigerwijze natuurlijk wel Multatuli's Max Havelaar die een totaal verkeerden indruk omtrent het hedendaagsche Indië moet wekken en het ware daarom zéér te wenschen, dat weer opnieuw Japansche studenten aan onze hoogescholen zouden komen studeeren en vertalingen zouden maken van onze nieuwste prestaties op

Sluiten