Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlander zou zooiets niet licht opkomen, maar hij, die den Japanner kent, weet, dat er wel zulke comedianten onder rond loopen, zoo dat hij zich daarover niet kan verwonderen.

Ik kan mijn landgenoofen in Indië dan ook geen beteren raad geven, dan in zulke spionnenzaken niet al te goed-geloovig te zijn en er eerder om te lachen, dan er zich boos of angstig over te maken. In elk geval late men er zich niet door verleiden tot hatelijkheden, want die zouden in de meeste gevallen onverdiend zijn en dat ware juist zoo te betreuren.

Deze spionnenvrees met de gevolgen daarvan moge nu al de goede verstandhouding tusschen Nederlanders en Japanners in Indië schaden, ik geloof niet, dat het geheele Japansche volk als zoodanig daardoor tegen ons wordt ingenomen, want de bedachtzame Japanner, die weet wat voor uitvaagsel wij naar Indië gekregen hebben, zal zich over moeilijkheden en wrijvingen met dat slag van lieden niet verwonderen, want zij halen in Japan net zulke kunsten uit als bij ons in Indië.

Wat het Japansche volk ons echter wel kwalijk neemt, is het vierde door mij genoemde punt, namelijk onze onrechtvaardige en onjuiste beoordeeling der Japansche politiek of wel in enkele woorden gezegd, dat wij Japan als een oorlogszuchtig land beschouwen, dat wij het er van verdenken laaghartige aanvalsplannen tegen ons te smeden, plannen door niets anders ingegeven dan door zuivere rooflust.

Een dergelijke verdenking kan den Japanner niet anders dan als een beleediging treffen, want hij is er van overtuigd, dat zijn land nimmer oorlog gevoerd heeft dan in een rechtvaardige zaak, dat Japan nooit anders het zwaard getrokken heeft dan uit zelf-behoud.

Nu zal men mij tegenwerpen, dat per slot van rekening elk volk dit van zichzelf gelooft, maar ik zou daarop willen antwoorden, dat dit voor buitenstaanders als wij zijn nog geen reden behoeft te zijn om het tegendeel aan te nemen en zonder verder onderzoek Japan maar als oorlogszuchtig te bestempelen, alleen omdat het eenige oorlogen gevoerd heeft en als gevolg daarvan gebiedsuitbreiding heeft verkregen.

Sluiten