Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heeft allen schijn, dat de aardappel niet het eenig product blijven zal, dat zooveel bijdraagt tot vermeerdering van de welvaart der Karosche hoogvlaktebewoners. Nu door het sneller en geregelder auto-vervoer de mogelijkheid is geopend om ook versche groente naar Medan ca. af te voeren, opent zich voor de cultuur daarvan ook een veelbelovend perspectief en zal de arbeid van den heer Botje, die ook deze cultuur nimmer uit het oog verloor, opnieuw ten zegen van de bevolking blijken.

Reeds nu zijn daarvan tastbare bewijzen voorhanden, die te danken zijn aan den controleur te Kaban Djahë, den heer Middendorp, die niet alleen van alles nauwkeurige aanteekening doet houden, maar die ook krachtig met den heer Botje meewerkt, door zijn invloed op de bevolking in deze richting aan te wenden. Het was vooral op zijn aandringen, dat de Bataks zelf overal proefvelden voor groenten gingen aanleggen. Midden 1916 begonnen met de teelt o.a. van kool, waren er tegen het einde van het jaar langs Tongkeh reeds 2800 stuks uitgevoerd naar Medan ca. Toen bleek, welke goede prijzen voor dit artikel konden worden bedongen, legde men zich met nog grooter ijver op den verbouw toe, met het gevolg dat over de 11 maanden van 1 Januari tot 1 December 1917 reeds over de 16000 stuks werden afgevoerd, een resultaat, dat, gezien de toeneming der laatste maanden, een export van ongeveer 20.000 stuks over 1917 mocht doen verwachten.

De Chineezen vinden dus ook hier in de Bataks zeer ernstige concurrenten.

Wat het tweede deel, het zich scheppen van een zelfstandig bestaan, aangaat, daaromtrent kan thans ook een en ander worden medegedeeld. De mogelijkheid daartoe is geopend, doordat de bevolking, onder den indruk van de waarde en de onmisbaarheid der aan haar door Botje bewezen diensten, spontaan er toe kwam hem een stuk grond voor eigen gebruik aan te bieden. In bovengenoemde Uitgaven no. 11 wordt op blz. 20 nog ter loops medegedeeld, dat de arbeid op dit afgestaane stuk grond, Koeta Gadoeng, kon beginnen.

Er is deze vorm voor gevonden, dat genoemd terrein aan het Bataksch Instituut is afgestaan, dat nu den heer Botje hierop als pachter heeft geplaatst. Woonhuis en veestallen zijn er verrezen, tuinen zijn aangelegd, waaruit de bevolking nieuwe zaden kon betrekken, en waarmede de weg is gevonden om degeneratie

Sluiten