Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksscholen „kinderen" van 13 tot 17 jaar. Verwacht van dezulken eens opvoedend onderricht!

Afgescheiden van de beteekenis, die deze „ambachtsinrichting en centrale werkplaats" te Kaban Djahë op zich zelf heeft, als opleidingsinstituut voor geschikte, handige ambachtslieden — en als zoodanig zijn haar resultaten, in aanmerking genomen den nog slechts korten tijd van haar bestaan, moedgevend, — is uit koloniaal-economisch oogpunt wellicht van nog grooter belang, dat zij aan het licht gebracht heeft, hoe de opkomst en ontwikkeling van een flinken handwerkersstand in een milieu, dat daarvoor de mogelijkheid biedt, een andere en betere voorbereiding eischt, dan het volksonderwijs, zooaïs dat nu bestaat, kan geven. Wordt deze les ter harte genomen, dan is de ongezochte demonstratie dier inrichting goud waard. Voor het overige zij verwezen naar het tijdschrift „Indië, 2e jg. nrs. 19 en 20, waarin een geïllustreerd artikel over deze ambachtsinrichting is opgenomen.

zending- Geen overzicht over de Bataklanden kan aanspraak maken op volledigheid, indien daarin geen plaats ware ingeruimd aan de werkzaamheid der Zending. En wie Zending zegt, denkt daarbij allereerst aan den arbeid der „Rheinische mission" die wat omvang en resultaten betreft, de andere, in de Bataklanden werkzame corporaties ver achter zich laat. Ons overzicht moet het echter, met name wat de Rijnsche Zending betreft, doen zonder de steeds zoo uiterst nauwkeurige en leerzame statistieke opgaven, die in de jaarverslagen dier zending voorkomen. Uitdrukkelijk vermeldt het laatst verschenen verslag (Juli 1917) over 1916, dat wegens het ontbreken van veel materiaal, de cijfers van 1913 en 1914 worden gegeven. Toch schijnt de gevolgtrekking uit verschillende verspreide en stuksgewijs nog binnengekomen mededeelingen niet gewaagd, dat er over het algemeen toeneming is van het aantal Christenen,') vooral in het Si Antarsche, en dit niet als gevolg van de Tobasche immigratie aldaar (want deze heeft natuurlijk elders afneming ten gevolge), maar door de toetreding in steeds grooter getal van de inheemsche bevolking, de

0 De juistheid dezer gevolgtrekking wordt bewezen door cijfers, die dezer dagen langs anderen weg tot ons kwamen. In het Tobasche blaadje „Immanuel" deelt zendeling Schrey de officieele cijfers over 1917 mee. Deze wijzen op een toeneming sedert 1914 van het aantal Christenen met niet .minder dan ruim 20.000.

Sluiten