Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Simeloengoen- en Timoer-Bataks. Voor dit slappe volkje kan een zich stellen onder de hoede van een zoo krachtig-georganiseerd en -organiseerend lichaam als de Rijnsche Zending ter plaatse niet anders dan heilzaam zijn.

Als feit van beteekenis voor de Rijnsche Zending moet gemeld worden het bezoek van inspecteur Weqener. De talrijke vraagstukken met hem door de zendelingen besproken zullen op den duur voor de oplossing daarvan den invloed ondervinden De arbeid kon blijkbaar ondanks den oorlog vrij ongestoord voortgaan al bleef uitzending van nieuwe krachten, zelfs van een Hollandschen onderwijzer (de derde reeds) ') voor de Hollandsche school te Si Qompoelon (bij Taroetoeng), achterwege, terwijl anderen, die een verblijf tot herstel in Europa zeer noodig hadden met konden gaan. Een en ander (en wellicht kwam behoefte aan geld nog hierbij) heeft o.a. ten gevolge gehad, dat de post te Si Manosor (ten zuiden van Si Bolga, aan den weg naar Batang Toroe) werd opgeheven, terwijl de terreinen van de wellicht fraaist-gelegen zendingspost van heel Indië, Si Piak (op de landtong van Parapat, Tobameer) voor ƒ 10.000 werden afgestaan aan een consortium van planters, die voornemens zijn daar logeerhuizen te bouwen. *t Is begrijpelijk, dat deze transactie te Barmen niet met onvermengd genoegen is vernomen. Het zal dan ook wel bittere nood zijn geweest, die de zendelingen tot dezen stap heeft gedreven. F

Bij ontstentenis van statistische gegevens omtrent de laatste drie jaar is het misschien niet onwelkom eens te wijzen op een factor, waardoor de zending invloed op haar volgelingen oefent a.e - zeker - niet van den laatsten tijd dagteekent, maar wel in de laatste jaren aan beteekenis heeft gewonnen. Bedoeld wordt het Tobasche blaadje Immanuel, dat in 1918 reeds zijn 29ste jaar is ingegaan Oorspronkelijk was het een klein maandblaadje van vrijwel uitsluitend stichtelijken inhoud; grootendeels door de zendelingen geschreven. Het is gestadig-aan gegroeid, de inhoud s rijker geworden en het verschijnt nu reeds, nadat het jaren lang een halfmaandelijksch blaadje was geweest, sedert 1916 elke week.

Het is n°g in h^fdzaak een stichtelijk blaadje, maar het geeft nog verZtr^:riing Werkman' NederIander' **r dagen toch

Sluiten