Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch ook allerlei anders: wetenswaardigheden op allerlei gebied. Het is voorts de spreektribune geworden voor tal van inlandsche goeroe's, die bijv. van hun ervaringen in andere streken verhalen. Voorts vindt men er een vragen-rubriek, en merkwaardig zijn daarin af en toe vragen, die van een kritischen geest getuigen, en welker beantwoording den rechtgeloovigen zendeling niet steeds gemakkelijk zal vallen. Die moeilijkheden zullen nog toenemen, als de vragers er mettertijd kennis van krijgen, dat er in de theologische wereld van het Westen ook andere opvattingen bestaan, dan de geijkte van den beantwoorder dezer vragen!

Het heeft ook den invloed ondergaan van het groote wereldgebeuren in zooverre thans vrij geregeld elke week B. M (indermann) zijn „Sian panatapan na tardas' (vrij vertaald: Op den uitkijk) schrijft, waarin een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, tegenwoordig vóór alles van den oorlogstoestand, wordt gegeven. Door een voor zijn land van liefde gloeienden Duitscher geschreven, behoeft men niet te vragen in welken geest die overzichten gesteld zijn. Men kan nauwelijks verwachten, dat dit niet van invloed zou zijn op de stemming en het oordeel der bevolking.

Belangrijk is „Immanuel" ook nog, doordat het in de laatste jaren veel doet ter verbreiding van algemeene kennis. Met name maakt zendeling Gabriël zich zeer verdienstelijk door tal van opstelletjes, waarin op bevattelijke wijze allerlei wetenswaardigs, o.a. op het gebied van natuur- en scheikunde, wordt uiteengezet en duidelijk gemaakt. Deze opstelletjes verdienden o. i. een afzonderlijke uitgaaf als zeer nuttige en leerzame volkslectuur.

Eindelijk heeft ongetwijfeld dit „rondzendblaadje" (Soerat koeliling toch heet het in het oorspronkelijke) veel gedaan ter bevordering van de eenheid en het „nationaal" gevoel van de Bataks, speciaal dan van de voor het grootste deel Christen-zijnde Toba-Bataks en daardoor ongetwijfeld mede helpen voorbereiden de totstandkoming van een „Christelijke(n) Bond van Bataks," opgericht den 28en September 1917 en gevestigd te Baligë.

Men heeft hierin tevens te zien een soort tegenwicht tegen de Sarëkat-Islam beweging (zie beneden). Feitelijk ziet deze bond in de toekomst mogelijkheid van uitbreiding ook buiten de Bataklanden. Immers in artikel 1 van zijn statuten laat hij de mogelijkheid open van het stichten van onderafdeelingen (pagaran) in andere deelen van Nederlandsch-Indië. Zijn doel is blijkens artikel 2 drieledig: 1°. Uitbreiding van het Christendom, 2°. onder-

Sluiten