Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander geval van danswoede: Andrew Lang *) deelt mede, dat de ziekelijke danslust in het moderne Griekenland soms nog meisjes aantast, en voegt er aan toe: „In de oudheid zou men haar voedsters of gezellinnen van Dionysus hebben genoemd, en haar kwaal zou door den godsdienst zijn gewijd".

Men meene vooral niet, dat het lijstje van dergelijke epidemieën hiermee is uitgeput. Uit geschiedenis en „volkskunde" zouden wij nog heel wat voorbeelden er van kunnen aanhalen. Zoo komen bij verschillende onbeschaafde volksstammen, o.a. in Australië, de zoogenaamde fétisch-dansen voor, waarbij het natuurlijk even woest toegaat. De draaiende derwisjen in het Oosten, speciaal in Perzië, lijden aan een dergelijken godsdienstkwaal, al sleepen zij niet een heele of een halve bevolking in hun opwinding' mee. — Maar wij moeten ons in dit bestek beperken, en gaan dus over tot verschijnselen, die in ruimeren zin met de aangehaalde verwant zijn.

De extase

Wij hebben het tot nu toe gehad over verschijnselen die min of meer massaal voorkomen en die met dansen of springen gepaard gaan. Maar noch het eene, noch het andere raakt de kern van de zaak. Het algemeene verschijnsel, waarmee wij te doen hebben, is de extase; deze vertoont volstrekt niet altijd zulk een orgiastisch (woest) karakter, en komt even goed individueel voor. De wilde bewegingen, zooals dansen, draaien en springen vormen maar éen van de verschillende middelen, waarmee de extase wordt opgewekt; daarnaast komen heel andere voor, ook physieke, (alcoholica en narcotica) zooals wij straks zullen zien. Vóór wij verder gaan, en weer tot Dionysus' dienst terugkeeren, moeten wij eerst het geestesverschijnsel, dat „extase" genoemd wordt, in zijn geheel beschouwen.

) „De ontwikkeling van godsdienst, cultus en mythologie", vertaling van Prof. Knappert, p. 209.

Sluiten