Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conflict-karakter aan het conflict ontneemt. De misères van oen strijd worden voorkomen door den twee antagonisten te verhinderen elkaar te ontmoeten.

Hierbij komen twee methoden in aanmerking.

De eerste methode bestaat daarin, dat de twee opponeerende groepen beide als deelen van den geest behouden blijven, terwijl terzelfder tijd alle contact of wisselwerking tusschen beide angstig wordt vermeden. Ieder kan haar eigen weg volgen, niet gehavend door hare incongruentie met de andere. Een dergelijke geest kan vergeleken worden met een orkest, waarin een der medewerkers een melodie van eigen keuze speelt, niet getroffen door den wanklank, dien hij zoodoende ■brengt in de harmonie der overige spelers.

Met behulp dezer methode is de man, wiens private leven vlekkeloos is, in staat om er een ander afzonderlijk wetboek van moraliteit op na te houden, wanneer bv. zijne commercieele transacties in het spel zijn, wanneer hij te doen heeft met den Staat enz. Het geeft een verklaring van de welbekende antithese tusschen voorschrift en practische uitvoering en stelt ons in staat om in te zien, dat een groot deel van het genus homo sapiens zoo dikwijls ten onrechte wordt beschouwd als welbewuste schijnheiligen.

Hetzelfde mechanisme verklaart de onmacht van den minnaar om de voor ieder zichtbare onvolmaaktheden van de beminde op hare waarde te schatten, hij kan ze niet zien, want hij wil ze niet zien, aan de roet in het eten gooiende feiten wordt niet toegestaan invloed uit te oefenen op zijn passie en de opvattingen, die daaruit voortvloeien.

Door deze wijze van doen behouden we ook de traditioneele opvattingen uit onze jeugd, welke daarmee strijdende feiten onze ervaringen van later ook mogen verschaft hebben.

Het zou niet moeilijk vallen een onbepaald groot aantal voorbeelden uit het normale leven te noemen, welke deze methode van behandeling van elkaar niet verdragende geestelijke acties door het eenvoudige proces van wederzijdsche uitsluiting illustreeren. Eerlijke zelfbeschouwing zal zonder twijfel aan ieder een aantal voorbeelden uit het eigen leven

Sluiten