Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben over allerlei dingen (het onderwijs in het Grieksch, den regeeringsvorm. de behandeling van influenza, de strategie enz. enz.), waarover ze geen „redelijk" oordeel kunnen hebben, omdat zij ze niet hebben bestudeerd. Paste de mensch hier de „rationeele" methode toe, dan zou deze hem leeren, dat tegenover de groote meerderheid dier quaesties maar één houding mogelijk was, nl. de onthouding van een oordeel.

De emotioneele warmte van een complex, op wier beteekenis voor den invloed van het complex we boven reeds herhaaldelijk wezen, deelt zich ook mede aan zijne voortbrengselen: de rationalisaties.

Genuine kennis, het product van wetenschappelijke deductie van waargenomen feiten, is betrekkelijk koud, heeft in elk geval niet de warmte van niet-rationeele opvattingen. Als de juistheid van deze betwijfeld wordt, zijn we verstoord, terwijl twijfel aan de juistheid van werkelijk rationeel verkregen, van genuine kennis prikkelt tot vernieuwd onderzoek der fundamenten, waar ze op steunt. Het introspectief aspect van iemand, die een vader zijn kind ziet mishandelen is in wezen anders dan zijn houding tegenover het onderwerp : het draaien van de aarde om de zon.

Tot welke dwaasheden een sterk affectief geladen complex kan leiden, kan eiken dag ervaren worden, en ook de oorlog heeft massa's voorbeelden geleverd. De ontwikkelde man, die op het huis van een hier gastvrijheid genietenden Duitscher het woord „mof" schrijft, is zeker wel een sterk sprekend voorbeeld van wat de „oorlogspsychose" kan maken van de lijders aan deze ziekte.

Vooral ook het geslachtelijk complex geeft aanleiding tot „ondoordachte" handelingen van diversen aard, het is overbodig dit door voorbeelden te illustreeren.

Het bovenstaande moge voldoende zijn om duidelijk te maken welk een invloed op onze persoonlijkheid wordt uitgeoefend door „het gevoel". Telkens toch als gewezen werd op den invloed van complexen, van door bepaalde

Sluiten