Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met betrekking tot de grondbeginselen eener rationeele kinderverzorging en -opvoeding.

Zoo schreit het leed van het kind ten hemel. Wel het meest bekend is dat deel van zijn nood dat als „behoefte aan verzorging" kan saamgevat worden.

De hulpeloosheid van het pasgeboren wicht is zóó evident, dat het zelfs aan de hardnekkigste en meest systematisch beoefende preutschheid niet meer gelukt deze schuld te dekken met het onnoozele voorwendsel van „begeleidend verschijnsel der moderne beschaving".

De groote nood van den zuigeling eerst op den schoot en aan de borst van zijn moeder en later ook aan haar leidende hand toont hoe bedroevend de zaak van het kind er voor staat als een gevolg van de misère der vrouw, zoodat in den volsten zin van het woord de nood der toekomst door den nood van het heden gevoed wordt. Daarom is ook het „kindervraagstuk" slechts een onderdeel van het „vrouwenvraagstuk".

De wegen tot verbetering zijn velerlei. Mijns inziens moet men in de eerste plaats zijn toevlucht nemen tot beter voorlichting en een beroep op het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Beide staan aan de hulp van de gemeenschap niet in den weg, maar bereiden haar zelfs een vruchtbaren bodem. Slechts zulke leden toch der gemeenschap zullen worden bereid gevonden verantwoordelijkheid voor de onverantwoordelijke daden hunner medemenschen te aanvaarden, die zelf de verantwoordelijkheid van het individu voor de voortplanting en ontwikkeling der menschheid hebben leeren kennen en ook erkend hebben.

Het succes van een dergelijk streven is slechts verzekerd bij volledige beheersching der situatie en daartoe is in de eerste plaats een uitgebreide kennis omtrent wezen en waarde der vrouw noodig.

Sluiten