Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zich later verantwoordelijk weet voor zijn eigen daden.

Wie reeds in de ontwikkelingsjaren daarentegen, dank zij den invloed van rijpere medemenschen, toegerust is met een voldoende mate van zelfbewustzijn, die zal er diep van doordrongen zijn, dat hij niet aan zijn dierlijke aandriften mag blijven toegeven.

Wil men dus het mengsel van dierlijk instinct en menschelijk zelfbewustzijn in een geschikten vorm gieten en van het dierlijke zuiveren, „sublimeeren", dan moet men boven beginnen en niet beneden bij de afzonderlijke uitingen der instinkten, want de te vroege kennis daarvan kan in zooverre verkeerd werken als zij der phantasie vrij spel laat en dat in een tijd, waarin de vervulling het verlangen nog niet op den voet volgen kan.

In ieder geval is het een plicht van de opvoeding om aan het rijpende individu een rein begrip van de groote Idee der natuur bij te brengen, vóórdat het zelfstandig de dierlijke ontwikkeiingsphasen doorloopt. Want van niemand mag men verwachten, dat hij uit zich zelf doordrongen en bezield van zijn roeping zal zijn en er naar verlangen zal alles op 't spel te zetten om een deel daarvan te venrullen.

Niemand, die opzettelijk verhinderd wordt ter rechter tijd het zijne te nemen van de geestelijke erve zijner voorvaderen, is in staat zijn taak in haar diepsten grond te begrijpen en zich wijselijk te beperken. Want wie zich dat erfdeel moeizaam en voortdurend omringd door allerlei zedelijke en lichamelijke gevaren in zwaren strijd verwerven moet, die komt eerst tot het genot van zijn onuitsprekelijke moeiten, wanneer hij zelf bijna niet meer tot genieten in staat is.

Men kan op zeer verschillende wijze inzicht krijgen in het raderwerk der natuur.

Ik voor mij vind het 't meest praktische zich daarbij door de bestudeering van het vrouwelijke te laten leiden; want slechts hij is in staat het leven te begrijpen en zijn taak bier beneden bewust te vervullen, die zich een bevredigenden kijk op wezen en waarde der vrouw verworven heeft.

Niets is bij het bestudeeren der vrouw moeilijker dan het verkrijgen van een inzicht in haar natuur. Want de bezwaren 213

Sluiten