Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij elke vruchtbare vrouw een onveranderlijke dwang tot stofverbruik in dc afgebakende richting, bepaalden tijd en verwonderlijk snel tempo.

Daaruit volgt, dat het vrouwelijk organisme tenminste t ij d e 1 ij k in staat is, wat betreft grootte en intensiteit harer organische prestatie in dienst der voortplanting, het mannelijk geslacht verre te overtreffen.

Overeenkomstig haar natuurlijke bestemming is het voor de vrouw van het hoogste belang zich „uit te leven" met betrekking tot haar geslachtelijken aanleg. Dit „uitleven" beperkt zich evenwel niet tot de neiging tot den man als zoodanig, zooals men vaak geneigd is te meenen bij het over-één-kam-scheren van mannelijke en vrouwelijke geslachtelijke onthouding.

Bij de vrouw toch moeten veelmeer de menigvuldigste betrekkingen tot man en kind samengaan, om te komen tot een bevredigende vervulling harer heerlijkste, door natuur en cultuur haar gestelde taak. Die alléén is in staat haar leven te Vullen en al hare lichamelijke en geestelijke capaciteiten harmonisch in het werk te stellen.

In dit verband wordt zelfs in den gedachtengang der vrouw de man — als middel om tot dit doel te geraken — niet zelden over het hoofd gezien. Hoewel vaag, toch zweeft in de eerste plaats de gedachte aan het moederschap de vrouw voor den geest en daarnaar verlangt vaak t onschuldigste meisje, lang voor de neiging tot den man ontwaakt is.

In tegenstelling tot den man heeft elke gezondvoelende vrouw voor het ten volle uitleven van hare individualiteit behoefte aan een kind en daarin alleen vindt zij de bron van haar hoogste geluk. ,!*«f™

Dat in gegeven omstandigheden opgespaard aanpassingsvermogen het lichaam in staat stellen kan een orgaan te scheppen, waaraan behoefte komt of een reeds aanwezig orgaan om te vormen en geschikt te maken voor een nieuwe functie, openbaart zich bij de vrouw daar, waar zij aanpassing van den bestaanden vorm noodig heeft aan een nieuwe préstatie, welke gevorderd wordt.

Sluiten