Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook experimenteel kan men indirect bewijzen, dat we hier inderdaad van een „stilstand der vrouwelijke ontwikkeling" mogen spreken, aangezien de mogelijkheid gebleken is ook bij den man een dergelijken stilstand teweeg te brengen door kunstmatig zijn mannelijke ontwikkeling te verhinderen. De verschijnselen toch, welke bij castratie optreden, wijzen op het behoud eener zekere mate van kinderlijkheid, welke in de litteratuur ten onrechte — hoewel verklaarbaar door de groote overeenkomst van vrouw en kind — met verwijfdheid wordt verwisseld.

Zoowel de ontwikkeling der soort (phylogenese) als ook die van het individu (ontogenese) wettigen dus de conclusie, dat de geslachtsverschillen op leeftijdsverschillen mogen worden teruggebracht, waarbij met name het vrouwelijk geslacht op een jongeren, het mannelijk op een tateren trap van ontwikkeling staat.

Wij danken den anatoom O. Schultze een voortreffelijk overzicht van alle secundaire geslachtskenmerken der vrouw, welke tegelijkertijd ook de kenmerken van het kind zijn. Zijn onderzoekingen bewijzen in alle opzichten de tastbare jeugdigheid van het vrouwelijk organisme. Deze komt in de eerste plaats tot uiting in den bouw van het vrouwelijk lichaam: klein en zwak geraamte, zwakke en fijne beenstructuur, geringe ontwikkeling der musculatuur; de overvloedige paruriculus en het typisch verschil in de massaverhouding van vet en spierweefsel bij man en vrouw; de ronder en voller schijnende lichaamsvormen; ten slotte de dunnere en. meer doorzichtige huid, die daardoor over het algemeen een meer rosig aspect vertoont.

Ook uit de gestalte der vrouw spreekt de jeugdigheid: men denke aan de geringe lichaamsgrootte, aan den relatief langen romp en korte beenen enz.

In het bijzonder valt de overeenkomst met het kind op, wat het hoofd betreft, en wel in de relatieve grootte daarvan, hoewel absoluut genomen het vrouwelijk hoofd kleiner is dan het mannelijk. Ook de aangezichtsschedel is in verhouding kleiner dan de hersenschedel en het gezicht, niet alleen absoluut

Sluiten