Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons onderzoek een typisch geslachtskenmerk der moderne vrouw gebleken is, is evenmin een nieuwe aanwinst als een nieuwe ontdekking. Hoewel de huidige geneeskundigen betrekkelijk zelden daarover spreken en het moeite kost om uit de verspreide litteratuur de door enkele vakgenooten afzonderlijk beschreven trekken te verzamelen, zoo beschikken we toch over oudere geschiedkundige gegevens, waaruit blijkt dat zonder eenigen twijfel ook de grijze oudheid ten minste een zeker gevoel gehad heeft voor de jeugdige frischheid als iets specifiek vrouwelijks.

Men is het er algemeen over eens, dat de Grieken het ver gebracht hebben in de kunst om karaktertrekken te isoleeren en vrij van alle bijkomstigheden, uit te beelden in ideale menschengedaanten. Zij hebben dan ook hun Olympus bevolkt met een menigte godinnen, die gezamenlijk alle trekken bezitten, welke ook maar eenigszins met vrouwelijkheid te vereenigen zijn. We noemen Diana, Venus, Minerva, Juno, die alle uitmunten door de — aan hare leeftijd eigen — bijzondere vrouwelijke karaktertrekken.

Deze beelden zijn bovendien welsprekende getuigen van het feit, dat bij elke combinatie van vrouwelijke karaktertrekken, vrouwelijkheid zonder een zekere mate van jeugdige frischheid evenwel ten eenenmale ondenkbaar is.

Sluiten