Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den man, welke zijn pelgrimstocht van de wieg naar het graf, vrij van de in bouw en wezen diep ingrijpende voortplantingsplichten, meer via recta en in onbelemmerd tempo aflegt.

In vergelijking met den man kan men bij de vrouw spreken van een physiologische vertraging der ontwikkeling, welke door het voortplantingsvermogen te weeg gebracht wordt, hoewel deze ontwikkeling bij haar vroeger tot een voorloopig einde komt.

Men kan aantoonen, dat de jeugdigheid der vrouw een direct gevolg is daarvan, dat bij het opstijgen in de dierenreeks de arbeidsverdeeling bij de voortplanting steeds strenger doorgevoerd wordt.

Het prestatievermogen van een organisme is over het algemeen des te grooter, naarmate zijn functies meer ontwikkeld en voor hun verzorging bijzondere organen aanwezig zijn.

Wanneer men het belang eener functie naar den graad der bereikte specialiseering mag afmeten, dan kan men wel zeggen, dat de natuur — evenwijdig met het opklimmen der dierenreeks — de voortplanting steeds met grooter zorg in haar hoede genomen heeft.

De scheiding der soort in mannelijke en vrouwelijke wezens en de verleening van mannelijke en vrouwelijke differentiêele geslachtskenmerken aan twee individuen der zelfde soort, veroorzaken een verschillende deelname der geslachten aan de voortplanting en hebben, in overeenstemming met het verschil in aard en waarde der mannelijke en vrouwelijke voortplantingsfunctie, ook diepgaande verschillen in vorm bij de diverse dragers dezer functie tengevolge.

Wij behoeven zeker niet uit te weiden over de geslachtsverschillen, de zoogenaamde primaire geslachtskenmerken, welke op het eerste gezicht absoluut onmisbaar blijken voor de voortplanting.

Dat evenwel man en vrouw, door de verleening van verschillend geslachtskarakter, óók buiten de grenzen dezer primaire kenmerken moeten verschillen, zou men reeds op grond der algemeene biologische ervaring mogen verwachten.

Vanuit dit gezichtspunt schijnen alle verschillen tusschen

Sluiten