Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opvatting omtrent de vrouwelijke gestalte voort uit een, op z'n zachtst gezegd, inconsequent standpunt en een oppervlakkige beschouwingswijze.

In de oogen van den kenner wordt juist deze omhulling van het soortkarakter bij de vrouw tot de onthulling van haar geslachtskarakter.

Daarbij weegt de winst ruim op tegen het verlies.

Het is toch der natuur gelukt, in de vrouw de grootste geslachtelijke gebondenheid in beeld te brengen zonder afbreuk te doen aan den indruk van menschel ij ke ongebondenheid.

In de vrouwelijke schoonheid is het minder het symbool der soort, dan wel dat van het geslacht, dat den man aantrekt.

De materieele prikkel mag evenwel de zinnen niet grof streelen, maar moet liefst als bevalligheid (gratie) een vorm aannemen, waardoor zij voldoet aan de hoogste, door den geest te stellen, eischen en tevens de phantasie ontvlammen doet.

Zoo alleen wordt de prikkel tot gratie verheven.

De kunstige bouw van het vrouwelijk lichaam gaat schuil achter de grootere teerheid en fijnheid van lijn.

Om den bouw eener vrouw schoon te kunnen noemen, moet dan ook de technische volmaaktheid doorschemeren.

Op die teere lenigheid der vrouwelijke gestalte, welke een getrouw en scherp beeld geeft van haar, voor den man zoo veelbelovend innerlijk, berust de zinsbekoring, welke het andere geslacht tot omgang aanlokt.

Nergens" spreekt het gevoel zoo direct tot ons en niets is dan ook in staat zulke diepe gevoelens op te wekken en een zoo harmonische stemming te doen ontstaan.

Het objectieve moment in de vrouwelijkheid, de jeugdigheid, is de factor, die het hart van den man verovert en zijn verbeeldingskracht ontvlammen doet.

De frischheid der jeugd geeft aan de leelijkste vrouw en het leelijkste kind een verkwikkende aanvalligheid.

Deze, aller harten verwarmende betoovering der vrouwelijkheid heeft evenwel voor den leek een meer verborgen karakter in tegenstelling tot de expressie van koude menschelijke 247

Sluiten