Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangt. Zoo beschikt de natuur over een automatische wijze van inlichting, waarbij elke brute inmenging van buiten zeker meer schade aanricht dan nut sticht.

Het verlangen der vrouw is in de eerste plaats op het kind gericht, terwijl haar verstand — voorzoover haar gevoel niet beleedigd wordt — den omweg over den man leert waardeeren. De afkomst van den man uit de vrouw dwingt zijn gevoel tot een rechtstreeksch verlangen naar de vrouw, terwijl zijn verstand hem eerst in de tweede plaats den wensch naar kinderen ingeeft. Afgezien van het feit, dat ook de vrouw tijdig moet worden opmerkzaam gemaakt op de gevaren, welke haar bedreigen van de zijde der buitenechtelijke geslachtsgemeenschap, late men het steeds aan de innerlijke stem der vrouw, dus aan de natuur, over te zorgen voor haar sexueele voorlichting; maar dat dan ook onder voorwaarde, dat de vrouw voor de eerste maal tot het moederschap geroepen wordt op een leeftijd, waarop ze niet alleen rijp, maar ook nog jeugdig en veerkrachtig van lichaam is.

Wanneer evenwel, ten gevolge van de inmenging van den man, de stem der natuur de vrouw min of meer in den steek laat, dan moeten beide geslachten gemeenschappelijk er naar streven de natuurlijke verhoudingen te herstellen, wat veel moeite kost. In zooverre is het lot der vrouw grootendeels in de hand van den man, aan wien zij zich toevertrouwd heeft.

Daaruit vloeit voor de vrouw de plicht voort zich zelf te handhaven, en, naarmate het maatschappelijke leven daartoe meer aanleiding biedt, des te meer een heilzaam evenwicht tegenover den man in stand te houden.

De opvoeding der vrouw kan daarvoor een solide basis vormen, voor zoover zij verstandig en beleidvol is ingericht. Men bedenke, dat de vrouw, die haar schoonheid en jeugd niet wat daar op berust verliest, alles kwijt is wat zij op den man voor had en zoodoende van haar bevoorrechte plaats naar beneden stort en niets meer is als een individu zonder meer, een neutraal lid der maatschappij. 253

Sluiten