Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu, om te ontkomen aan haar onbevredigdheid, letterlijk snakken naar den een of anderen uitwendigen arbeid en in haar vertwijfeling inderdaad veel, misschien wel buitengewone dingen verrichten.

Er zijn ook vrouwen, die een maatschappelijk onafhankelijk bestaan leiden en door handig heen en weer laveeren tusschen de verrichting van haar obligaten inwendigen arbeid en de een of andere facultatieve bezigheid, den schijn wekken alsof ze zeer veel presteeren.

Ten slotte zijn er ook nog enkele exceptioneel herkulische vrouwengestalten, die werkelijk in staat zijn groote obligate prestaties aan phenomenale fakultatieve te paren.

Maar toch zijn al dergelijke vrouwen uitzonderingen en vormen slechts een g e v a a r voor het vrouwelijk geslacht. Want maar al te vaak wordt naar den door haar voor ieders oogen in het openbaar geleverden arbeidde maatstaf der vrouwelijke prestatie bepaald, volgens welken de man de groote massa vrouwen beoordeelt.

En wee dan haar, die niet beantwoordt aan deze veel te hoog gestelde eischen. De man steekt zijn ontstemming over het onvermijdelijk onbevredigend resultaat niet achter stoelen en banken.

Verzet de vrouw zich dan openlijk tegen de geëischte arbeidsprestatie, dan verdwijnt ook het laatste armzalige restje der met veel kunst en vliegwerk verkregen harmonie.

Neemt dé vrouw gewillig de onredelijkste lasten op zich, dan gaat toch ook ten slotte de eendracht te loor, daar zij zich physiek te gronde richt en daarbij niet alleen haar vruchtbaarheid, maar ook haar meest fundamenteel geslachtskenmerk, haar vrouwelijkheid, inboet.

Daarmede valt dan het heilzaam evenwicht en breekt de huwelijksband.

Dat het arabische meisje in de Sahara haar jeugdige frischheid slechts tot haar 16e jaar bewaart, terwijl op denzelfden leeftijd de vrouwen van het noorden eerst aan den aanvang staan van haar levenslente, is grootendeels het gevolg van een onveranderlijken factor, die in het klimaat gelegen is. 255

Sluiten