Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid met schitterend resultaat, als een bijzondere verdienste aan te zien. De gewone door de vrouw gepresteerde inwendige arbeid werd in het beste geval als iets vanzelfsprekends op den koop toe genomen en als zoodanig weinig gewaardeerd.

Om aan den arbeid der vrouw in het huwelijk recht te laten wedervaren, moet men niet op weinig fijngevoelige wijze die dingen naar voren halen, welke de vrouw in vergelijking met den man niet in staat is te verrichten, maar juist die van de taak der vrouw, welke de man niet vermag te presteeren.

Dergelijke parallelen worden zoo goed als nooit getrokken, omdat, zooals reeds opgemerkt werd, de vrouwelijke prestaties zonder pretenties en bescheiden verricht worden en als iets vanzelfsprekends worden aangezien.

De rechtvaardigheid eischt evenwel in de eerste plaats de deskundige waardeering van het vrouwelijk „hoofdberoep", alvorens men zich een oordeel aanmatige over dat, wat men van haar organisme nog als „nevenberoep" eischen mag.

Ondanks den besten wil van de wereld om den arbeid in de vrouwelijke beroepen zóó in te richten, dat de vrouw daarbij moeder worden kan, is en blijft toch het moederschap in het arbeidstersleven een uiterst storend moment. Wil de vrouw tegelijkertijd een bruikbare arbeidster en moeder in den hoogsten zin des woords zijn en blijven, dan is zij wel genoodzaakt met twee maten te meten.

Bij een bedroevende overbelasting blijft er voor de vrouw niets anders over dan hetzij den facultatieven, hetzij den obligaten arbeid, of, wat regel is, beide om de beurt te verwaarloozen.

Zoo zien we in de geschiedenis het karakterbeeld der vrouw, welke te rechter tijd verhinderd werd zich te wijden aan haar meest essentieele taak en ontijdig gedwongen werd tot arbeid, in strijd met haar diepste wezen, en bovendien in de war gebracht door de uitingen van genegenheid en haat aan weerskanten, zóó geslingerd worden, dat men indruk krijgt van volkomen onbruikbaarheid.

En aangezien bovendien nog de man maar al te vaak bij zijn huwelijk zijn geheele arbeidsvermogen op één kaart gezet heeft, is hij niet in staat reservekrachten mobiel te maken 257

Sluiten