Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koming der conceptie, met haar geneeskundigen raadsman of de zwangerschap zal worden afgebroken, terwijl de kindermoord een strafrechterlijk vraagstuk geworden is. Bij deze voortdurende wisseling der opvattingen over de rechtmatigheid van dergelijke verschillende uitingen van eenzélfde streven naar emancipatie, is elk oordeel blootgesteld aan gevaarlijke eenzijdigheid of beperkte geldigheid.

De wetenschap interesseert zich voor het nadeel, dat uit deze pogingen tot emancipatie voor het gezonde moederlijke organisme en zijn vrucht voortvloeit. Het geheele wezen der vrouw is op de /oortplanting ingericht; elke, trek van haar bijzonderen bouw en levenswijze is daarop berekend en geen essentieele factor mag ontbreken zonder dat het einddoel gemist wordt.

Dat geeft ons — reeds op grond van algemeene physiologische wetten — het recht om aan te nemen, dat de beleediging van een zoo diep alle andere levensfuncties doordringenden aanleg wel tot stoornissen leiden moet, onverschillig of men er te hooge eischen aan stelt of dat men zijn bestaan negeert.

Wij zijn dan ook in staat de nadeelen zoowel van het „te veel" en het „te weinig", als van willekeurig uitstel in het voortplantingsleven — tenminste in sommige onderdeelen daarvan — direct aan te toonen, en elders kunnen we, zoolang nog diepergaand onderzoek ontbreekt, de richting vermoeden waarin die nadeelige werking plaats heeft.

De door overmatige prestatie aangerichte schade interresseert ons hier — waar wij het nadeel der vrouwelijke emancipatie »ran de natuurlijke voortplantingstaak willen uiteenzetten —- slechts in zooverre, als een willekeurige verschuiving der voortplanting naar een daarvoor ongeschikt tijdstip een even ongunstigen invloed heeft op het moederlijk organisme als overmatige prestatie op den voor de voortplanting wèl geschikten rijd.

.. . behoef bij de bespreking der nadeelen van elke overdrijving eigenlijk niet stil te staan, omdat de geheele wereld

Sluiten