Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee tegenovergestelde krachten, die beurtelings overwegen, schommelingen naar de beide uitersten plaats.

De enkeling, die gewaar wordt, dat hij den wenschelijken evenwichtsstand verlaten heeft, is in staat tijdig terug te keeren naar den gulden middelweg, om zoodoende het evenwicht op de gunstigste wijze in stand te houden, zonder de kloof tusschen natuur en cultuur onnoodig te verscherpen.

Wie zich de handelwijze in dezen van hen, die uit de vorige generatie tot oordeelen in staat waren, ten maatstaf kiest, zal niet eerst door schade en schande behoeven wijs te worden.

Het overschrijden der door natuur en cultuur gestelde grenzen schaadt niet alleen de moeder, maar ook haai nakomelingschap. De met oordeel des onderscheids begaafde vermijdt deze nadeelen of herkent ze tijdig om ze te kunnen corrigeeren.

Deze uiteenzetting van den strijd tusschen cultuurverwerving en natuurbewaring voert tot het aannemen van een optimalen middelstand, waarin de beide met elkander strijdende tendenzen het best harmonieeren en in evenwicht blijven.

Het is de taak der wetenschappelijke gynaecologie om na te speuren in welke mate de moeder terwille der cultuur haar natuur mag verwaarloozen en omgekeerd in welke mate in het algemeen het kostbare goed der cultuur op kosten der natuur mag vermeerderd worden om het einddoel van het geheel: de harmonische vrucht der vereeniging van voortplanting en ontwikkeling in het komende geslacht te belichamen, zonder de taak der moeder onnoodig te verzwaren.

Het eischt den geheelen persoon van den medicus om het resultaat van dit onderzoek in de practijk nuttig aan te wenden en dus voor elke vrouw afzonderlijk, overeenkomstig haar bijzonderen aanleg en constitutie, te interpreteeren.

Sluiten