Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevallen waarin iemand een ander persoon in zijn handelingen of meeningen beïnvloedt, door, zonder dat de betrokkene er zich rekenschap van geeft, denkbeelden in zijn geest te brengen die hij niet aan critiek onderwerpt, juist omdat hij ze niet direct opmerkt, dan blijkt het dat er een groot verschil in suggestibiliteit tusschen verschillende individuen is. Kinderen en onontwikkelden zijn het in den regel in hooge mate; verder zij die zich in 't algemeen meer door affecten laten beheerschen dan dat ze logisch redeneeren.

Vele van onze gewone, dagelij ksche verrichtingen berusten wel beschouwd op autosuggestie, d. i. op suggestie waarbij niet een ander, maar het individu zelf het suggereerende denkbeeld in zijn geest invoert. Dat wij honger voelen op het uur van den maaltijd wordt ons feitelijk door de klok gesuggereerd — werkelijk honger heeft een goed gevoed mensch niet zoo gauw. Wie kans ziet aan die suggestie te ontkomen, kan dagen lang zonder voedsel, zonder honger te gevoelen, en zelfs zonder belangrijke schade aan zijn lichaam te ondervinden. Getuige de vele gevallen van vrijwillige voedsel-onthouding.

Dat wij inslapen wanneer wij ons 's avonds te bed gelegd hebben, is in den regel niet 't gevolg van werkelijke uitputting, intensieve behoefte aan slaap; zoo moe is het menschelijk lichaam niet na één dag op zijn. Maar wij suggereeren ons zeiven in te slapen door al de dagelijks verrichte manipulaties, die voorafgaan aan het in bed stappen; door de stilte en de duisternis, die wij in onze slaapkamer teweegbrengen, door 't stilliggen in bed etc. Waar zorgen, emoties etc. onzen geest bezighouden, schiet de gewone suggestie te kort, en we blijven wakker. Menigeen, die daar veel last van heeft, versterkt zijn suggestie door tellen, door allerlei kunstgrepen, die alle op 't zelfde neerkomen.

Dat de geloovige troost en hulp vindt in het gebed en de biecht, is voor den niet-gelooyige een voorbeeld te meer van autosuggestie. Eerst al het uitspreken van al wat men op zijn gemoed heeft, maar dan ook vooral het geloof, dat men nu zijn zorgen en bekommernissen in een anders handen 299

Sluiten