Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de volwassene wordt in zijn individueele leven beheerscht door een groot aantal invloeden van buiten, en vooral ook door de uitingen en handelingen van andere menschen. En speciaal waar zijn neigingen en hartstochten in t spel zijn, is hij toegankelijk voor suggestie van andere menschen. Het is een oud gezegde, dat de man de wereld regeert, en de vrouw den man. En daarbij is dan speciaal de heerschappij van de vrouw over den man er een van de stille kracht — bedekt, en door de betrokken partijen in ieder bijzonder geval zooveel mogelijk ontkend en verloochend. De groote kracht van de „echte" vrouw ligt dan juist in de behendigheid, waarmee zij den man, dien zij naar haar hand wil zetten, doet gelooven, dat hij naar zijn eigen inzichten handelt, zonder te beseffen, dat zij hem de hare gesuggereerd heeft.

Deze oude wijsheid is al evenmin geheel waar, als eenige andere algemeenheid. En men kan met even veel of even weinig recht zeggen, dat juist het denken en handelen van de vrouw door den man beheerscht wordt, daar ten slotte toch alles wat zij doet er op gericht is om zijn goedkeuring weg te dragen. Haar onderworpenheid in vroeger eeuwen, haar streven naar vrijheid in de latere, zouden slechts een uiting zijn van éénzelfde verlangen: zich te vertoonen zooals de man haar wenscht te zien, naar de inzichten die hij haar suggereert.

De waarheid is, zooals altijd, te gecompliceerd om door één enkele formule te worden uitgedrukt. Maar men kan veilig zeggen, dat de verhouding tusschen de twee geslachten een eeuwig oude, en eeuwig vernieuwde wisselwerking van aantrekken en afstooten is, die ten slotte toch de vereeniging van man en vrouw tot doel heeft. Een groot deel van het aantrekkelijke in die verhouding ligt in het bedekte, het niet open uitgesprokene van den psychischen invloed, dien beiden op elkander uitoefenen. Daarin speelt de suggestie een groote rol.

Ons intiemste gemoedsleven bestaat grootendeels uit gedachten en gevoelens, die nooit uitgesproken worden. Dat 301

Sluiten