Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze niet meer verborgen is — en wat nu de oude Germanen reeds wisten, is later steeds beter bekend geworden, terwijl het vooral in de laatste jaren een punt is geweest van telkens herhaald onderzoek.

Intusschen is dit uitzeggen wel eens moeilijker dan oppervlakkig lijkt, daar soms de betrokken ervaring zóó diep begraven ligt, / dat ze nauwelijks meer te bereiken is, ten gevolge waarvan ook de eigenlijke oorzaak van het verstoorde bewust» zijnsevenwicht aan ons niet is bekend. Dit blijkt vooral in bepaalde gevallen van bewustzijnsziekten, en inzonderheid bij de hysterie, waaraan ik thans, ter nadere uiteenzetting van mijn onderwerp, een voorbeeld ontleenen moet. Ik heb dit voorbeeld gelezen bij Freud, en omdat Freud tegenwoordig in de mode is, wil ik dadelijk beginnen met op te merken, dat er heel wat door Freud verteld wordt, dat niets nieuws is, of waarmee ik het niet eens ben, terwijl er óók heel veel bij is, dat hij anders verteld zou hebben, indien hij, behalve zijne patiënten en zijne dagelijksche omgeving, ook nog de mystieke denkers hadde gekend, die al van oudsher de diepste diepten van hun eigen innerlijk leven hebben doorpeild; — maar overigens moet toch ook erkend worden, dat Freud op verschillende bewustzijnsverschijnselen een nieuw en helder licht heeft geworpen, waarmee zonder twijfel de psychologie haar voordeel zal kunnen doen. Ik neem thans een zijner voorbeelden tot uitgangspunt, en vertel van eene dame, die wegens hysterie onder behandeling was, en die, bij veel meer verschijnselen, ook dit vertoonde, dat ze zelfs bij den grootsten dorst niet wilde drinken, terwijl ze een gevoel van walging kreeg, als ze tot drinken gedwongen werd. Hare omgeving beschouwde dat natuurlijk als een gril, als een dwaasheid, verbeelding, aanstellerij, en zoo iets meer, doch wat men ook zei, of het toornen of gispen was, men kon haar met geen mogelijkheid aan 't drinken krijgen, terwijl zij zelf daarvan geenerlei verklaring geven kon. In hoogste instantie beweerde ze zelfs, dat ze niet eens kon willen drinken. Dit duurde zoo 6 weken voort, totdat ze in hypnose aan haren dokter het heele geheim vertelde van deze geschiedenis. Ze had 333

Sluiten