Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nl. een Engelsche gezelschapsjuffrouw, van wie ze niet hield en deze juffrouw had een hondje, waarvan ze ook niet hield, en nu had ze eens dat hondje uit een glas zien drinken van de juffrouw, hetgeen haar met zeer groote walging had vervuld, doch waarover ze beleefdheidshalve zich in 't geheel niet had uitgesproken. Dit geval, dat ze met teekenen van heftigen afkeer vertelde, bleek haar dwars te zitten, maar nauwelijks had ze 't verteld, zij het dan ook in hypnose, of ze vroeg om drinken, en zonder eenig aarzelen ledigde ze een glas water, terwijl ze met het glas nog aan hare lippen uit de hypnose ontwaakte. Van af dat oogenblik dronk ze weer gewoon, en was ze genezen van hare walging. Om niet eenzijdig te schijnen, vertel ik er een tweede voorbeeld bij, dat echter niet van Freud afkomstig is, doch van een landgenoot, nl. van prof. Jelgersma, die het jaren geleden al heeft medegedeeld. Prof. Jelgersma vertelt van een zijner patiënten, die wel wilde, maar die met kon eten, omdat, telkens als ze wilde beginnen, er eene soort van verlamming in hare handen en armen optrad, tengevolge waarvan ze kunstmatig gevoed moest worden. Vroeger was dezelfde patiënt óók eens ziek geweest, en toen had ze wel kunnen, maar niet willen eten, als gevolg van eene zelfbeschuldiging, en ook destijds was ze dus gevoed moeten worden, dwangmatig, en * dit nu bleek er nog altijd achter te zitten bij haar. Want als ze in hypnose gebracht werd, dan vertelde ze niet alleen die vroegere geschiedenis tot in bijzonderheden, maar dan beweerde ze tevens, dat ze, evenals toen, ook thans niet wilde eten, en wel, omdat ze zoo slecht was, waaruit dus blijkt, dat de destijdsche zelfbeschuldiging onderbewust bij "haar was blijven voortbestaan. Het idee daarvan had zich echter van hare bewuste persoonlijkheid afgescheiden en kon derhalve door hare bewuste persoonlijkheid ook niet worden hersteld, zoodat hypnose noodig was, om haar tot genezing te brengen.

Naast deze twee voorbeelden vertel ik nog een voorbeeld van anderen aard, dat ik zelf beleefd heb, toen ik gelegenheid had, om mijn latere studie voor te bereiden met een

Sluiten