Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ihr führt ins Leben uns hinein,

„Und laszt den Armen schuldig werden."

1 ot zoover de droomverwekker, en daarmee is voorloopig ook verklaard, hoe die table d'hóte in den droom is terecht gekomen. Intusschen is deze droomverwekker geassocieerd met tal van andere herinneringen, zoowel van vroegeren als van lateren tijd, en ook deze herinneringen zijn op verholen wijze besloten in voormelden droom. Daarvan in de eerste plaats de herinneringen aan een taxi-rit, die hij enkele weken geleden had mee- en doorgemaakt, toen echter de verhouding precies andersom was dan thans, want toen was hij niet de ontvangende, maar de gevende partij geweest, ten behoeve van een famiülid, en zelfs zeer kostbaar, te kostbaar eigenlijk, was die taxi-rit toen voor hem geweest. Toen was in ieder geval de afstandswijzer hem veel te vlug gegaan, niet omdat hij te weinig aangenaams, maar omdat hij te veel onaangenaams kreeg door dezen rit, en de herinnering daaraan bleek hem later dan ook zeer dwars te zitten. De associatie zelf wijst voorloopig reeds op een bepaalden karaktertrek van Freud, namelijk op een zekere begeerlijkheid, die wij ook zullen terug vinden in de verdere herinneringen, waarmee zijn droom associtief verbonden is. De begeerlijkheid blijkt overigens, zooals we uit de beide taxi's reeds konden opmerken, twee kanten te bezitten bij Freud, van graag iets te willen ontvangen en moeilijk iets te kunnen geven, en dat nu was ook vroeger eens gebleken, toen hij met zijne vrouw aan een table d'hóte zat (let wel op de vergelijking in den droomverwekker tusschen een taxi en een table d'hóte!) en zij zich wat veel met hare tafelburen had bemoeid, zeer tegen zijn zin, waardoor ze zich van hem had afgewend. Ook de herinnering daaraan vinden we terug in voormelden droom, met dit onderscheid evenwel, dat eene andere dame, n. 1. Mevr. E. L., zich niet van hem afwendt, maar precies het tegendeel ervan doet, door zich naar hem toe te keeren. Het hem aangedane tekort herstelt zich dus in den droom, en daarmee heeft zich tegelijk een andere herinnering, uit nog vroegeren tijd, aan den droom geassocieerd. Mevr. E. L. die 339

Sluiten