Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij weliswaar in zijn leven nauwelijks ontmoet heeft, is n. 1. de dochter van iemand, aan wjen hij vroeger eens geld schuldig is geweest, toen hij in moeilijkheden had verkeerd. Dat geld was hem destijds gratis geleend, voor „je mooi gezicht" gelijk wij Nederlanders in zoo'n geval plegen te zeggen, of voor „je mooie oogen" gelijk men dat uitdrukt in den Duitschen volksmond, en hiermee nu is tevens verklaard, waarom de toen nog ongehuwde dochter van zijn vrijgevigen vriend, thans Mevr. E. L., hem in den droom toevoegt, dat hij altijd zulke mooie oogen heeft gehad. Tegelijk echter legt in den droom Mevr. E. L. hare hand op zijne knie.. . Wat die mooie oogen betreft, herinner ik er eerst nog even aan, dat hij aan zijn vriend, den oogarts, van wien hij den vorigen avond de gast was geweest, eens een schaal cadeau had gegeven, uit erkentelijkheid, voor een bewezen dienst, waarop figuren geteekend stonden in den vorm van oogen, terwijl hij die erkentelijkheid bovendien had onderhouden door juist naar dien vriend zijne patiënten te zenden, die eventueel oogheelkundige behandeling noodig hadden. Tijdens het gastmaal op den vorigen dag hadden ze immers nog samen over zoo'n patiënt gesproken, zoodat thans duidelijk verklaard is, hoe het komt, dat hij aan *t eind van zijn droom zoo iets zag als twee oogen, iets als een teekening, die op oogen gelijken, of zoo iets als den omtrek van brilleglazen. Ten overvloede heeft zijn dochtertje, dat geen spinazie lust, inderdaad een paar zeer mooie oogen, en tegelijk werkt daarmee in zijn droom ook nog een herinnering door uit de kinderjaren, toen hij immers zelf geen spinazie heeft gelust. Dat is destijds een heele strijd voor zijne moeder geweest, doch zij had het ten slotte op hem gewonnen. Kleine lekkerbek, had ze gezegd, er zijn heel wat kinderen, die blij zouden wezen, als ze spinazie kregen. Komaan, effen proeven, had ze gezegd, nur eben kosten, ja kosten . . . kosten . . . inderdaad het leven kost werkelijk veel, heel wat moeite en zorg en strijd ... en nu mag het woord kosten plotseling in een andere beteekenis zijn gebruikt, maar aan grammaticale kwesties stoort de onderbewuste droomarbeid zich niet, gelijk ook reeds

Sluiten