Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tochten ondernemen, maar ze is omringd door vele bergen van meer bescheiden afmetingen. Zelfs als men 's ochtends door slecht weer in huis moet blijven, kan men er 's middags nog op uittrekken om een top van 3400 M. of hooger te bestijgen!

En we hebben onze conventie-plichten naar behooren vervuld, want bij alle omringende grootheden maakten we in die dagen een of meermalen onze opwachting.

Zoo traverseerden we reeds den eersten dag na onze aankomst (22 Augustus) den geheelen kam (inclusief een moeilijken gendarme) van de Aiguilles Marbrées via Z.-O.-top (3483 M.) naar den N.-W.-top (3541 M.) en daalden langs den West-wand weer af naar den gletscher. 't Was een alleraardigste tocht, die twee uren duurde en waarbij we voortdurend genoten van het fraaie panorama.

Voor den 23en Augustus stond een belangrijker berg op ons programma, n.1. de Tour Ronde, die reeds herhaalde malen onze opmerkzaamheid had gaande gemaakt, door zijn steile rotsgratèn en sneeuwwanden. De omgeving was echter den armen Tour niet gunstig. In de Oost-Alpen en in menige berggroep van de West-Alpen had hij met zijn 3792 M. een kranig figuur gemaakt; hier echter verschrompelde hij tot een nietigheid je, dat zich onder de beschermende hoede van den geweldigen Mont-Blanc had gesteld. Voor ons was hij echter van meer beteekenis, daar we hem over de gansche lengte wilden traverseeren van Zuid naar Noord. Maar we beoogden met dit uitstapje nog een ander doel. Toevalligerwijs hadden wij in de Torino-hut een drager ontmoet, die uit Courmayeur naar Chamonix wilde terugkeeren en ons zijn diensten aanbood. Hij had gehoord, dat ons plan was, om, zoodra het weer 't toeliet een poging te wagen op den Dent du Requin, om daarna van uit de Midi-hut zoo mogelijk den Mont-Blanc te traverseeren over den langen maar prachtigen kam van Mont Maudit en MontBlanc de Tacul. Het gewicht van onze bagage was allesbehalve in overeenstemming met de enorme lengte van den tocht en daarom besloten we met dezen sterk uitzienden kerel eerst eens een proeftocht te ondernemen. En als toetssteen nu zou de Tour Ronde dienst doen.

Over den Col du Géant, onderlangs den voet van Pointe

Sluiten