Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij zich, dat de rugzak onze gelapte en nieuw beslagen bergschoenen bevatte, dat men een paar steenen van gelijk gewicht in den rugzak had gestopt ter vervanging van de schoenen en.... dat deze de reis per trein naar Montenvers reeds hadden aanvaard!

Nooit hadden we het stinkend-rookende, puffende treintje met grooter vreugde zien naderen en toen we op het voorbalcon van den éérsten wagen vier gelapte schoenen in 't gelid zagen staan, steeg er een spontaan hoeraatje op uit ons viertal, dat met spanning had staan wachten!

's Avonds laat verscheen waggelende en lallende de drager

met zijn steenen. Hij kon maar niet begrijpen, dat wij boos

waren en nog minder, dat wij zijn diensten niet meer noodig hadden, want we besloten nu zelf maar wat meer op onze ruggen te laden.

Ik betaalde hem precies wat we hem schuldig waren. Grinnikend en met glazige oogen trachtte hij zijn geld te tellen en vroeg toen om een „Pourboire."

„Pourboire als je de laatste dagen niets anders hebt

gedaan dan drinken?!" Neen, dat was al te kras en met een gebaar dat, zooals hij ook wel begreep, geen tegenspraak duldde, werd hem de deur gewezen.

En de man, die als een koorddanser zoo zeker had gebalanceerd over de smalle graat van den Tour Ronde, gleed uit op de breede hoteltrap, bonsde al zittende de laatste vier treden omlaag en bleef toen met een zoeten glimlach rondstaren....

Toen met het laatste treintje de dagjesmenschen verdwenen waren, zonk er een ongekende rust over Montenvers. We schaarden ons, evenals de vorige dagen, met een paar Engelsche A-C-vrienden om het groote knappende haardvuur in de eetzaal. Montenvers had voor een paar uur althans alle banaliteit van zich afgeschud, toonde zich aan ons zooals het geweest was, nu vele jaren geleden, toen het 't verzamelpunt vormde voor de pioniers der alpensport. Daar hadden Whymper, Mummery en zoovele anderen hun stoutste plannen ontworpen en was over het lot van zoo menigen berg beslist.

Maar Verte, Dru's, Grépon, Requin waren alle bestegen; de

Sluiten