Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen twee bandjes en die geven een volledig overzicht van de geweldige gebeurtenissen, zonder een oordeel uit te spreken. Het is een kostbare verzameling van fotografieën, reproducties van aanplakbiljettenen documenten, waarvan thans reeds de origineelen zeldzaam zijn. WH maken alles nog eens mee, wat wijzelf beleefden of vernamen uit de dagbladen; wij vernemen het in woord en beeld. WU, zelf en vooral onze naneven mogen schrijvers en uitgevers dankbaar zijn voor deze populaire en belangrijke uitgave. Boekenschouw.

36. NAPOLEON EN DE VROUWEN, door H. P. Geerke. Met

vele platen en portretten. f L26

De bekende geschiedkundige Dr. H. F. HELMOLT schrijft van de werken over Napoleon van Geerke: „Op populaire „duidelijke wijze wordt hier Napoleon's leven verhaald, „zonder dat de lezer vermoedt, welke grondige studie „hieraan vooraf is gegaan. Geerke verstaat de kunst „boeiend en onderhoudend te schrijven en toch historisch Juist de feiten weer te geven. Een welverdiend succes „zal zeker niet uitblijven."

871 PETRA. Roman door Björnstjerne BjOrnson.255 blz. f 1.25 Een treffend boelend verbaal van een meisje dat door haar bruisende, overmoedige wilskracht haar levensdoel bereikt. De eenvoudige taal van den grooten Noorschen schrüver spreekt direct tot ons gemoed en blijft ons boeien tot aan het eind toe. Algem. MaandeL Bibliogr.

88. DE TORENS ZINGEN 1 Nederlandsche Torens en hunne Klokkenspelen door D. J. van der Ven. Met 56 afbeeldingen naar fotographische natuuropnamen. 226 blz. . . . f 1.45 Dit deel vormt een der aantrekkelijkste werken uit de serie Foto-uitgaven der Meulenhoff-Editie. De vele pakkende foto's van onze mooie Nederlandsche Torens alléén z(jn de prijs van het boek reeds dubbel waard. Doch de hoofdzaak vormt de tekst waarin op onderhoudende prettige wijze door den schrijver over Klokken en Torens verhaald wordt. De Kroniek.

39. JEANNE D'ARC. De Maagd van Orleans, door H. E. Koopmans van Boekeren. 280 bladz., geïllustreerd. . . . f 155 Het leven van Jeanne d'Arc wordt in dit boekje zeer boeiend en historisch juist verhaald N. Rott Crt.

40. BLOEMEN door D. J. V. d. Ten. Met 64 afbeeldingen.

263 bladzijden f L45

Bjj de firma J. M. Meulenhoff is dit mooie boekje verschenen, dat de aandacht verdient van natuurliefhebbers, die in eene plant, eene bloem nog Iets anders zien dan een voorwerp 'van studie. De heer D. J. v. d. Ven geeft hier, bij 65 afbeeldingen naar opnamen door Mevr. M. Buining—BUI en Jos. Raemaekers, in een aantal zeer aantrekkelijke opstellen, wat bloemen en planten vertellen. HU vereenigt ook het nuttige met het aangename, want hij geeft ook tal van aanwijzingen, waarmee ook de tuinman gaarne zal kennismaken. . Prov. Gron. Crt.

Freule Julie.

Sluiten